Lucas 10:38-42

“Er is maar één ding noodzakelijk!”

Vandaag gaat het over iets huiselijks, bezoek ontvangen in je huis, maar uiteindelijk draait het om de vraag wat het éne nodige is.

Deze overdenking kunt u na- of meelezen: download pdf via deze link:
Zondagsbrief- Overdenking 14 februari 2021 – Quinquagesima


psalm 31:1

Op U vertrouw ik, Heer der Heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.


Inleiding Lezing

Marta is een gastvrije vrouw. Toen Jezus met zijn discipelen in haar dorp kwam was zij het die de hele groep bij haar thuis uitnodigde.
Maar het loopt niet zoals ze gedacht had en zij gaat klagen bij Jezus.
We lezen nu het verhaal.


Lezing

Lucas 10:38-42

Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette.
Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.
Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten.
Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen?
Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’
De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk.
Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’


Overdenking

Huishoudelijke klussen staan niet in een hoog aanzien en wie met partners, kinderen in één huis woont herkent onvermijdelijk de discussies over een eerlijke verdeling van de taken in huis. Niemand wil in zijn eentje alles doen. Wie gastheer of gastvrouw is herkent de ervaring dat je zo druk bent met het zorgen voor je gasten dat je aan het einde van de avond pas opmerkt dat je hierdoor eigenlijk geen tijd hebt gehad om met je gasten te praten.

Het verhaal over Jezus, Marta en Maria lijkt zo huiselijk. Jezus komt met zijn leerlingen in een dorp. Marta nodigt hen uit. Gastvrouw zijn voor een hele groep in een oriëntaalse cultuur betekent veel meer dan even een kop koffie of thee inschenken. Zij was druk.

Maar hoezeer verlangen we in deze tijd van corona-maatregelen om weer eens gastvrouw of gastheer te zijn voor een groep mensen in ons huis.

Marta heeft een zus, Maria. Zij gaat bij Jezus zitten en luisteren. Er wordt dan uitdrukkelijk bij gezegd dat ze bij de voeten van Jezus gaat zitten. U ziet dat ook terug op de afbeeldingen. Bij de ‘voeten van iemand zitten’ roept bij ons een beeld van onderdanigheid op. Maar ‘bij de voeten van iemand zitten’ betekende toen ‘bij iemand in de leer zijn’. Maria herkent dus in Jezus haar leermeester en luistert naar wat hij te zeggen heeft. Zij is daarmee één van de leerlingen van Jezus.

Marta daarentegen heeft het druk met bedienen en wordt kwaad dat haar zus haar niet komt helpen. Ze gaat opgewonden bij Jezus staan en beklaagt zich bij hem dat dat zo niet kan. Híj moet tegen haar zus Maria zeggen dat ze haar moet helpen. Tot zo ver lijkt dit een gewoon huiselijke discussie over wie doet de afwas.

De vraag is nu wat maakt dit eigenlijk tot een geloofsverhaal? Dit verhaal staat immers niet voor niets in de Bijbel. Daarvoor is het belangrijk om eerst naar Jezus antwoord op Marta’s verzoek te luisteren. Jezus geeft Marta geen gelijk. Hij doet ook niet wat zij van hem vraagt, om Maria aan het werk te zetten. Hij antwoordt: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Jezus neemt het voor Maria op en hierdoor lijken Maria en Marta tegenover elkaar komen te staan. Zo wordt dit verhaal vaak ook verteld. Jezus doet niet wat Marta van hem vraagt, hij gaat in gesprek met haar met daarbij wel een duidelijke boodschap voor haar: maak je toch niet altijd zo veel zorgen, maak je niet zo druk over zo veel dingen!

We zijn vaak net als Marta en maken ons veel zorgen en maken ons druk over zo veel dingen …
‘Er is maar één ding noodzakelijk’, zegt Jezus. Maria heeft het goede gekozen. Zij kon alles laten liggen en zich helemaal op Jezus richten, op dat wat hij over geloof en God vertelt. Zij kon zich daarop concentreren, zij is bereid te luisteren naar Gods Woord en wil in het geloof in de leer gaan. Daarmee heeft ze het goede gekozen. Zo luisterend verkeerd zij in de volle nabijheid van Jezus.

Nu ik dit bekende verhaal opnieuw las viel me op dat Marta niet naar Maria toegaat om haar te vragen om te helpen. Zij gaat naar Jezus. Zo zoekt Marta op haar manier óók de nabijheid van Jezus. Zij komt met haar vraag om hulp en met haar klacht bij Jezus. Zij vraagt om begrip en steun. Wat ze doet – dacht ik – is eigenlijk als een gebed waarin ze haar klacht bij God voorlegt.

Jezus antwoord legt de vinger op de gevoelige plek. Laat je niet meesleuren door de vele dingen die aandacht vragen. Laat je niet gek maken door je over alles en nog wat zorgen te maken. Alleen zo maak je ruimte in jezelf om Jezus werkelijk te ontmoeten. Dan ga je vol liefde zorgen voor je goddelijke gast. Over het zorgen zelf zegt Jezus niets negatiefs over!

Tegenover het vele dat ons van Jezus afleidt gaat het bij het ene noodzakelijke: om de tegenwoordigheid van God en onze bereidheid te luisteren naar wat Jezus ons te vertellen heeft.
Het geloof begint met het luisteren. Dat doen Maria en Marta beide op hun eigen manier.
Amen


Lied 909:1

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
Zijn trouw nabij.
Ja, Hij de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.


Voorbede

Laten we bidden
tot Hem die ons heeft geroepen
tot een leven van toewijding en overgave,
geroepen om Hem te dienen
en om de hoeders te zijn
van onze zusters en broeders:

voor allen die gebukt gaan
onder de last van het verleden,
voor wie lijden onder schuldgevoelens
tegenover hun naasten;
dat zij niet langer achterom zien
en hun zelfverwijt staken,
dat zij hun verantwoordelijkheid nemen
en het goede doen…

voor mensen die lijden aan geweld
dat hun is aangedaan,
voor kinderen die hun omgeving ervaren als bedreigend;
dat zij goede mensen ontmoeten
die zich om hen bekommeren,
dat zij hun vertrouwen
in hun medemensen herwinnen…

voor weduwen, weduwnaars en wezen,
voor ieder mens die ongewild alleen door het leven gaat;
dat er mensen zijn die hen van harte uitnodigen
en hen bijstaan, telkens wanneer dat nodig is…

Levende God,
al onze hoop en vrees leggen wij U voor.
Wees ons nabij en help ons
om onze verantwoordelijkheid te nemen
jegens elkaar,
krachtens Jezus Christus,
uw Zoon,
onze Heer.

Amen.


Zegenbede

Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!
Amen


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:

Zondagsbrief- Overdenking 14 februari 2021 – Quinquagesima

Collecte

De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de eigen kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Uw gift overmaken naar:
Bankrekening NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland
Onder vermelding:
Gift voor het Werk van de Kerk


Een goede en gezegende zondag gewenst,
ds. Susanne Freytag en ds. Willem Boon