Het koninkrijk van God is nabij?

Verwacht u Gods koninkrijk in deze tijden?
Is dat ver weg of dichtbij of is het er al?
Daar gaat het vandaag over.


Psalm 145 : 1

O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond’lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.


Lezing oude testament

Jona 3:1-5 en 10

Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona:’Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.’ En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de HEER hem opgedragen had. Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen.

Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’
De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed.

Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.


Evangelielezing

Markus 1:14-20

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.
Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers.
Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.

Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.


Overdenking

Het koninkrijk van God is nabij?

Op straat sprak een verkondiger van het Evangelie, ik weet niet meer welke achtergrond hij had, mij aan, dat het koninkrijk van God nabij was. Hij had het precies uitgerekend en met veel verhalen in de krant kon hij naar parallellen in onze wereld wijzen, dat het echt niet meer lang zou duren. En hij gaf me ook nog een kans. Als ik mij onmiddellijk zou bekeren, dan had ik een goede kans, heelhuids door die terugkomst van de Heer heen te komen.

Ik vertelde mijn gesprekspartner, dat ik het met hem eens was, dat het koninkrijk van God nabij was, en dat ondanks het feit, dat al zo veel eeuwen er mensen opgestaan waren, die dat ook al verkondigden. Al deze mensen, zei ik hem, hadden zich niet vergist of verkeerd gerekend, nee. Het koninkrijk van God is nabij en dat was een belangrijk deel van alle profetieën en van de verkondiging van Johannes de doper en van Jezus. Sterker nog, het koninkrijk van God is veel dichterbij, dan wij ons zelf realiseren!

Een van de eerste verkondigers, dat het koninkrijk van God nabij was, was Jona. Hij had het aan den lijve ervaren. Dat vertelt ons een verhaal, waarin hij zozeer ondergegaan was in zijn Gods beleving, dat het was alsof hij door een grote vis in de zee werd getrokken. De zee, dat was de dood. Dat was de Godverlatenheid, dat was het leven zonder geloof. En de vis was de verpersoonlijking van die verlatenheid.

Maar Jona bleef niet in de dood. Dat is het bijzondere aan zijn belevenis. Hij werd weer teruggegooid om anderen, de “boze stad Nineve” de nabijheid van God te verkondigen.

Het koninkrijk is nabij! Dus! Maar die nabijheid viel niet gemakkelijk te geloven. Jona wordt kwaad, want hij had toch wel iets van die nabijheid in Nineve willen ervaren. Vuur uit de hemel of gedonder en vernietiging en afstraffing. God reageerde niet zo en Jona wist dat eigenlijk ook wel: “Ik wist wel, dat U medelijden zou krijgen met Nineve.” Door de omkeer van de mensen in Nineve wist God, dat de mensen wel begrepen dat God heel dichtbij was. En daar ging het om.

Een paar andere mensen vele jaren na het verhaal van Jona, waren aan het vissen. Dat hadden ze de rest van hun hele leven kunnen blijven doen, zoals hun vader en hun broers. Maar daar kwam iemand langs, die hun de overtuiging gaf, dat Gods Rijk heel dicht bij was. En zij besloten, de uitnodiging van deze man te volgen en met hem mee te gaan, in de nabijheid van Gods Rijk.

Geen weg met mooie bloemen en met zachtheid geplaveid. Nee, een weg die zou leiden tot hun marteldood onder verschillende Romeinse keizers. Maar zij wisten: Gods Rijk is dichtbij hen.

Er zijn van die momenten, bijvoorbeeld wanneer ik hooglopende onenigheid heb met anderen, dat ik wel wilde, dat Gods Koninkrijk weer op aarde zou komen op een letterlijke manier, zoals mijn vriend, de straatprediker, dat mij in het begin van dit verhaal beloofde. Soms wilde ik wel dat alle leugenaars en onderdrukkers van deze wereld aan de schandpaal gezet zouden worden en dat God in een keer zou ingrijpen. Liefst vandaag nog.

Maar dan hoor ik, diep in mij een stem zeggen: Maar dat ingrijpen heeft al plaats gevonden. Dat Koninkrijk is al over ons gekomen. Maar niet met afstraffing en vuur of verwoesting maar met liefde en met genade. In Christus.
Amen.


Gezang 158:1

Christus, met eer gekroonde,
Zoon Gods in eeuwigheid,
die bij en in God woonde
en uitging in de tijd,
Gij zijt de morgensterre
die opging van zeer verre,
uw licht straalt wijd en zijd.


Gebed

Trouwe God
We bidden om uw nabijheid
Ook zien we het niet
Uw koninkrijk is nabij
Hier en nu!

God wees met allen die nu veel moeten missen
Wees met allen die vertwijfelen
Wees met uw liefde en genade bij hen
En laat ons waar dat mogelijk is
Tot brengers van die liefde worden

God laat ook ons uw nabijheid ervaren
In uw woord
Laat uw heilige Geest onze ziel vervullen
Zodat we in rust en kalmte
De last van deze tijd kunnen dragen

Amen


Zegenbede

Moge God de Vader ons zegenen
moge God de Zoon ons heel maken
moge de Heilige Geest ons verlichten
en ons ogen geven om mee te zien
oren om mee te horen
en handen om Gods werk mee te doen
voeten om mee te lopen
en een mond om woorden van verlossing te
preken
en moge de engel van de vrede over ons waken
en ons tenslotte leiden door Gods genade
tot in het eeuwig koninkrijk
Amen.


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:

Zondagsbrief- Overdenking 24 januari 2021 -3e na Epifanias

Collecte

De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de eigen kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Uw gift overmaken naar:
Bankrekening NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland
Onder vermelding:
Gift voor het Werk van de Kerk


Een goede en gezegende zondag gewenst,
ds. Susanne Freytag en ds. Willem Boon