Inleiding
Alle stemgerechtigde gemeenteleden waren medio januari uitgenodigd om hun stem uit te brengen in de ambtsdragersverkiezing, voor de verkiezing van een ouderling en een ouderling-kerkrentmeester.
Op 19 februari sloot de indieningstermijn van de stembiljetten en heeft een onafhankelijke stemcommissie de stemmen geteld.
Het proces verbaal van de telling is hier te downloaden:  2023-03-01 Proces verbaal stemcommissie ELG Zuid-Nederland 20-02-2023.
Hierna heeft de kerkenraad kennisgenomen van de uitslag en is aan de verkozen ambtsdragers gevraagd of zij de roeping wilden aanvaarden.
Beide verkozen gemeenteleden hebben aangegeven de roeping te aanvaarden.

Verkozen ambtsdragers
Als ouderling is de heer Tom Tempelaar herverkozen.
Als ouderling-kerkrentmeester is mevrouw Irene Oosterveer herverkozen.

Goedkeuring met het oog op de verbintenis
Bij herverkiezing van een ambtsdrager worden op grond van ordinantie 3-I-6-6 de namen van de verkozen ambtsdragers aan de gemeente bekend gemaakt om de goedkeuring te verkrijgen met het oog op de verbintenis. Als u bezwaren heeft tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, dan dienen die uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
Er kan kerkordelijk geen bezwaar worden ingediend tegen de verbintenis van herverkozen ambtsdragers.

Als u bezwaren hebt tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, dan kunt u die uiterlijk:
6 maart 2023, om 23.59 uur insturen naar Wouter Voshol, kerkrentmeester en waarnemend voorzitter van de kerkenraad,
via wouter@kerkraad.nl
of per post te verzenden aan Postbus 96, 4190 CB Geldermalsen.

Uw bezwaarschrift moet voldoen aan de vereisten die in ordinantie 12-5-1 zijn opgenomen. Dit betekent dat uw bezwaarschrift dient te bevatten:

  • uw naam en adresgegevens en -indien van toepassing- uw kerkelijke functie
  • een vermelding van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt
  • de datum van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt
  • een uiteenzetting met redenen omkleed en met feiten gestaafd, van het bezwaar of geschil waarover een beslissing wordt gevraagd
  • een toelichting waarom u in uw belang of kerkelijke verantwoordelijkheid bent getroffen
  • een dagtekening en handtekening

 

Verbintenis in een kerkdienst
Indien er geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt de verbintenis van beide ambtsdragers plaats in een kerkdienst. U bent daarbij van harte uitgenodigd! Op een later moment wordt de datum en tijd van de kerkdienst bekend gemaakt.

Namens de kerkenraad,
Wouter Voshol
waarnemend voorzitter van de kerkenraad