Hij is waarlijk opgestaan!

Pasen is het feest van de opstanding, het feest dat de dood niet het laatste Woord heeft.
Het feest dat Gods liefdevolle macht groter is dan al het kwaad en donker in deze wereld.


Lied 618:1

Christus lag in de dood terneer,
geveld door onze zonden,
maar Hij verrees, Hij is de Heer,
de dood is overwonnen.
Vrolijk willen wij nu zijn,
de Heer van harte dankbaar zijn
en zingen halleluja,
halleluja.


Lezing

De vrouwen gaan op weg om een dode te eren. In plaats daarvan krijgen ze de schrik van hun leven maar dat is nog niet alles. Lezen we nu uit

Matteüs 28:1-10

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer.

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’

 

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’


Overdenking

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!
Ieder jaar weer vieren we het Paasfeest. Een feest met vaste rituelen. De reclame wereld tracht deze rituelen langzaam in het voordeel van de commercie te wijzigen: Ik heb de eerste enthousiaste verhalen van kinderen naar elkaar al gehoord: “Wat heb jij gekregen voor Pasen?” En niet te vergeten de verplichte Paasmaaltijd met eieren en veel vlees.

In de kerk houden we ons vast aan andere rituelen: De drie dagen voor Pasen, Witte donderdag, Goede vrijdag en Stille zaterdag/Paasnacht. Rituelen als het aansteken in een duistere kerk van de Paaskaars, het uitdelen aan elkaar van het licht met kaarsjes aan de Paaskaars aangestoken, de vernieuwing van de doopbelofte.

We willen onze gewoontes niet loslaten om Pasen niet helemaal te laten verzinken in cadea887utjes, lekker eten en de Paashaas. We zijn Kerstmis ook al kwijt geraakt aan de Kerstman, de elfjes met kerstcadeautjes en Rudolf het rendier met de rode neus.
We willen onze gewoontes met Pasen daarom juist niet kwijt raken aan deze materialistische zaken, omdat het ons om het meest wezenlijke van ons Christelijk geloof gaat: Gods vernieuwing van Zijn belofte aan de mensen en de overwinning van de zinloze dood.

De diepgang van dat, wat God ons laat vieren is iets, dat wij niet met veel gedoe hoeven te vieren. Vandaag geen sterprediker, geen staatsman, die ons verteld wat hij of zij van Pasen vindt. Nee, vandaag komen twee vrouwen aan het woord, die vol van wat ze hadden meegemaakt bij het graf van Jezus, de discipelen kwamen vertellen over hun ontmoeting bij het lege graf met de engel, die hun verkondigde, dat Jezus was opgestaan. Met deze vrouwen wordt eigenlijk onze mannenwereld omgegooid. Het waren vrouwen, die wisten, wat er gebeurd was en het waren vrouwen dus, die als eersten de opstanding van de Heer verkondigden. Gelukkig hebben deze vrouwen niet gezwegen, zoals vroeger hen in de kerk werd geleerd.

Vandaag dus geen sterprediker met een groot orkest of een harmonie. Nee, tijdens de regels van de Corona zelfs niet in een volle kerk maar voor een computer of een laptop of hooguit in een beperkt gehouden gezelschap op anderhalve meter in de kerk. Geen geweldige redenaar, maar jullie eigen dominee, die slechts stamelend de grote woorden kan uitspreken, die de kerk der eeuwen steeds op de been heeft gehouden. Woorden die wij elkaar ook kunnen, mogen en moeten toespreken: “De Heer is opgestaan, Hij is waarachtig opgestaan!”

Wij spreken ze in tegen een wereld, die vraagtekens zet bij deze woorden. In een wereld, die de macht van de verkondiging van de opstanding van Jezus door de eeuwen heen, niet voor waar willen houden.
Een wereld, die er genoegen mee neemt dat er geen God is, geen genade en geen opstanding. Slechts een uiteindelijk kil rotsblok door het universum zwevend en waar geen hoop voor is.
Ik neem vandaag met Pasen geen genoegen met dit wereldbeeld. Ik blijf vasthouden aan een God, die leeft en mij bij mijn naam heeft genoemd in de doop en die de dood heeft overwonnen en nog steeds overwint!
AMEN


Lied 642: 1 en 8

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

‘t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.


Voorbeden

Opgestane Heer,
Laat ons ook u ontmoeten
Haal ons uit ons doods bestaan
Schenk ons uw levenskracht
Overwin ook onze angsten
we bidden om een nieuw begin

God we bidden voor allen
Die geen toekomst meer zien
Die zich opgesloten voelen
Die bang zijn
Kom met uw macht
En schenk uw licht en warmte

God we bidden voor de jongeren
Die het leven nog voor zich hebben
Help hen in deze moeilijke tijden
De hoop niet te verliezen

God we bidden voor allen die rouwen
Die omgeven zijn door tranen van verdriet
Dat er ook voor hen engelen zijn
Die hen de weg terug naar het leven wijzen

God we bidden voor onszelf
Dat de vreugde om het nieuwe leven
Bij ons indaalt
Dat de hoop ons gaande houdt
Dat we dankbaar zijn
Om alles wat we ontvangen
Aan liefde en nabijheid
U God laat geen mens in de steek.

Amen


Zegenbede

Gods zegen vervul onze harten
Met kracht en vertrouwen
Gods genade schenke ons
Moed en hoop
Gods liefde laat ons zien
Dat het leven sterker is dan de dood
Gods zegen sterke ons
In deze Paasdagen en schenk ons vreugde

God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
Zegene en behoede ons
Amen


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:

Zondagsbrief-Pasen-Overdenking 4 april 2021


Collecte

De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de eigen kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Uw gift overmaken naar:
Bankrekening NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland
Onder vermelding:
Gift voor het Werk van de Kerk


Een goed en gezegend Pasen gewenst,
ds. Susanne Freytag en ds. Willem Boon