Deze zondag gaat het over de doop van Jezus.
De doop is het bewijs, zeg maar een zegel van Gods verbond met de mensen.
De vraag is dan hoe staat U in dit verbond?

Matteüs 3:13-17

Een hele menigte is op de been gekomen. Zij trokken allemaal op naar de Jordaan om naar de verkondiging van Johannes te luisteren. Wat was dat toch voor een bijzonders aan die verkondiging van Johannes de doper. Hij riep op om te veranderen, om je te bekeren.

Nu was daar op zich niet veel bijzonders aan. Verandering, daar riepen die vele rondtrekkende predikers in Jezus tijd in de provincie Palestina, zoals de Romeinen het Joodse gebied hadden gedoopt, toe op.

Maar de boodschap van Johannes was radicaal. Eigenlijk, als je hem goed beluisterde, hoorde je niet meer bij het volk van het verbond tussen God en zijn uitgekozen volk. En die verbondenheid met God was nu juist het enige, waar de mensen zich nog aan vast konden houden. Gerechtigheid vervullen was de taak van een Joodse gelovige. En als teken daarvan, dat je bereid was God daarin te volgen moest je iets merkwaardigs doen.

Johannes riep de mensen op om zich te laten dopen. Nu was de doop van Johannes niet dat, wat wij eronder verstaan. Hij kende niet de doop als sacrament van de verlossing door Christus. Nee, voor hem was de doop de zogenaamde proselieten doop. De doop waardoor de buitenstaanders opgenomen konden worden in het verbondsvolk.

Waren de Joodse mensen, die naar Johannes kwamen luisteren dan geen Joden? Nou nee, niet in de ogen van Johannes de doper. Zij hadden zich buiten het verbond gesteld tussen God en zijn volk.
Het hele land, alle mensen waren buiten de beloften van God voor zijn volk gekomen. En door boete te doen, je omkeren naar wat God van je eist, kon je door hem gedoopt worden en zo de zekerheid verkrijgen, dat jij wel bij Gods volk hoorde.

En nu komt daar Jezus. Johannes accepteert het feit, dat Jezus geen boete hoeft te doen. Dat Hij al (als enige?) bij het verbondsvolk hoort, al een verbond met God heeft. “Ik zou door jou gedoopt moeten worden!” is de reactie van Johannes.In deze weken na Kerstmis, worden we er bij bepaald, wie die Jezus is, die te midden van ons mens geworden is. Eigenlijk niet zozeer dat kindje in die kribbe. Dat doet Hem geen recht. Maar de Zoon van God met de goddelijke aanspraken om Zijn rijk op aarde te vestigen.

Maar dan wel een heerschappij van gerechtigheid en genade en bovenal liefde, waarmee God zijn mensen benaderd. En waarom dan toch die doop van Jezus? Dat wordt duidelijk door de bevestiging, die Jezus in die doop krijgt, bevestigd, door Gods Geest als een duif op Hem neerdalend en een lichtstraal, vanuit de hemel.

Door te leven vanuit die doop van Jezus hebben wij ook iets mogen leren van onze doop, waarmee wij ook in Gods volk worden ingelijfd. Een doop, die ons ook opdraagt tot het doen van gerechtigheid, genade en liefde, die ons in Zijn rijk thuis roept.
Amen.


Evangelielezing

Matteüs 3:13-17

Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in.

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.

En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’


Gebed

Trouwe God,
U schenkt ons uw liefde
U schenkt ons uw Zoon
die ons de weg wijst naar de gerechtigheid
U bent altijd bereid U met ons mensen te verbinden

Daar danken we u voor

God we bidden u voor allen die verbondenheid missen
Voor allen die de huidige afzondering pijn doet
Voor allen die vrezen voor de toekomst

God we bidden u voor allen
Die hopen op betere tijden
Die hopen op een herstel ten goede

God we bidden u voor onze samenleving
Dat de verbondenheid mag groeien
Dat we uit deze crisis leren en
Elkaar blijven steunen

God we bidden
Dat we onze verbondenheid met u
In de kerkgebouwen samen vierend en zingend
Mogen beleven.

God maak ons tot instrument van uw liefde en gerechtigheid
Amen


Zegenbede

God de barmhartige
Neem ons op in uw verbond
Schenk ons uw genade
Zegen ons met uw liefde
Opdat we een zegen mogen zijn voor anderen.

Amen


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:

Zondagsbrief- Overdenking 10 januari 2021 -1e na Epifanias

Collecte

De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de eigen kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Uw gift overmaken naar:
Bankrekening NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland
Onder vermelding:
Gift voor het Werk van de Kerk


Een goede en gezegende zondag gewenst,
ds. Susanne Freytag en ds. Willem Boon