NOOD LEERT BIDDEN

Dienst opgenomen in de Dommelhoefkerk in Eindhoven
17 mei 2020, Zondag Rogate (= bid).

Fijn dat we op deze manier
weer met elkaar verbonden zijn.

Overdenking

Johannes 16:23-30

Deze zondag is de vijfde zondag in de Paastijd. Op deze zondag worden we eraan herinnerd, dat we door gebed steeds in verbinding staan met de opgestane Heer. En dat is maar goed ook! Want we leven in een tijd, die het behoorlijk onzeker gemaakt heeft hoe het met ons geordende leven verder moet. Kan de vakantie wel door gaan? Kunnen we onze geliefde familieleden en vrienden nog wel ontmoeten? Hoe staat het ervoor met het werk en met mijn baan of met mijn bedrijf? We zijn overvallen door angst. Een lichte verkoudheid is al reden genoeg om deze angst te vergroten.

Angst leert bidden. Als de mensen maar bang genoeg worden, dan zoeken ze de kerk en het geloof wel weer op, zei onlangs een collega van mij. Ik vroeg hem, of angst een goede reden is om te geloven.

“In de wereld hebben jullie angst, maar wees getroost, Ik heb de wereld overwonnen.” Dat zegt ons vandaag het Evangelie, dat ons wil troosten, de angst wil wegnemen en vertrouwen wil schenken. Ik hoor daar niet in, dat angst een middel is om te gaan geloven. Ik hoor daar meer liefde in doorklinken. Liefde om te troosten, liefde om gemeenschap te hebben met hen waar wij liefdevol aan denken en die liefdevol aan ons denken.

Volgens een Joodse legende is ieder mens voor zijn geboorte een kleine engel geweest, die in het paradijs geleefd heeft, op jij en jou stond met alle grote gelovigen van alle tijden en door alle grote engelen geliefd werd. Die herinnering aan die tijd en die belevenissen is bij de meeste mensen verloren gegaan bij de geboorte. Maar er zijn er, die dit niet vergeten hebben. Zij leven in de vaste overtuiging, dat waar wij heen gaan het weer net zo mooi is, als waar wij vandaan gekomen zijn. Net zo vervuld door liefde en warmte en nabijheid van God.

Ik ben er van overtuigd, dat eigenlijk niemand alles vergeten is, van die schitterende plaats, die schitterende bestemming. Uiteindelijk hebben we allemaal wel iets geleerd van liefde, en die liefde is niet automatisch, maar die is ons van buitenaf gegeven. Ontzettend triest, dat niet iedereen dat zo ervaren heeft. Dat zijn de mensen, met een gebrek aan kennis van liefde. Dat zijn mensen, die trachten het gemis aan liefde te compenseren met jaloersheid, met pure berekening, met een afzetten tegen anderen, dat zich in racisme of onderdrukking van anderen, pesterijen en egoïsme kenmerkt. Daarmee wordt de angst in deze wereld weggedrongen.

Maar het helpt niet. Er is maar één manier om de angst echt te verdrijven. Dat is met liefde. En vooral door je open te stellen voor liefde. Voor liefde, die we diep in ons hart aanwezig weten bij God. En om die liefde te ontvangen moeten we ons openstellen om de liefde van God te ontvangen. Daarvoor hebben we het gebed. Wij bidden niet om braaf een bijna volledige geloofsbelijdenis uit te spreken. Wij bidden niet als met Sinterklaas, om geschenken. Nee, we bidden om Gods liefde te ervaren.

Als wij zo bidden, dan is gebed niet aan vaste regeltjes gebonden. Dan mag jij helemaal letterlijk stil worden voor God. Dan mag je vol verbazing en blijdschap je openstellen voor de schepping. Dan mag je in de liefde van anderen voor jou, Gods liefde ervaren. God verwacht niet van ons dat we het allemaal goed doen, maar hij staat met open gespreide armen op ons te wachten.

Gebed is niet een verplicht nummertje voor en na de maaltijd of voor het slapen gaan. Gebed is niet een manier om anderen van jou vroomheid te overtuigen. Gebed is het je laten vallen in Zijn warmte, in zijn Liefde. Stil te worden bij Hem, wiens Liefde groter is dan alle verstand.
Amen


Lezing
Johannes 16:23-30

Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven.
Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel.
Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.’
Toen zeiden de leerlingen: ‘Ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden.
Nu begrijpen we dat u alles weet en dat niemand u iets hoeft te vragen, nu geloven we dat u van God bent gekomen.’

Gedenken

We gedenken in onze gebeden hen die ons zijn ontvallen
Mevrouw Ine van den Berg uit Reuver
overleden op de leeftijd van 84 jaar
Mevrouw Ida Dijk uit Beek – Ubbergen
overleden op de leeftijd van 99 jaar
De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
Amen


Gebeden

Trouwe God
We komen bij u met alles wat ons belast,
met alles wat onze vreugde over het leven tempert.
Soms voelen we ons eenzaam,
afgezonderd van de mensen om ons heen.
Dankbaar zijn wij dat u ons nabij bent
Op onze hoogten en in onze diepten.
We bidden om een samenleving, een wereld
waarin we bereid zijn elkaar te steunen
ook daar waar het ons wat kost.
We bidden voor allen die leiding geven
in deze ongewisse tijden
om verstand en bezonnenheid.
Ook voor ons handelen bidden wij
om wijsheid en geduld.
Laat – zo bidden wij –
De vreugde die we bij U kunnen ervaren
in ons hart indalen.
Schenk ons hart rust en vertrouwen
in de toekomst die u ons schenkt.

God, we bidden om uw zegen en kracht
De Heer zegene en behoede ons,
de Heer late zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
de Heer verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.
Amen


Liederen

Psalm 66:1

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d’aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

Lied 370:1

Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uwe koninkrijk.

Lied 907:4

Wat zou ik nog treuren,
als de Heer der vreugde,
Jezus, binnenschrijdt!
Zij die God beminnen
zullen vreugde winnen
ook uit bitterheid.
Of mij ’t kwaad naar ’t leven staat,
Toch zijt Gij ook in mijn lijden,
Jezus, mijn verblijden.


Collecte

De collecte van de week 17 mei – 23 mei is bestemd voor het Luthers Genootschap. Voor het werk van de Lutherse kerken op Nias en Batu-eilanden in Indonesië. Bahu Mem Bahu is de Indonesische uitdrukking voor: schouder aan schouder.
Daarvoor bij voorbaat dank!

Scan de QR-code en u komt direct op de betaalpagina voor de collecte. U kunt hiermee heel eenvoudig, via IDEAL, uw bijdrage aan deze collecte geven.

Maar u kunt ook gebruik maken van deze link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/31c9871f02b9ec4bbca31a0d5bc862b8

 

Vergeet ook de kerk niet:
Uw gift voor het werk van de lutherse gemeente Zuid-Nederland kunt u overmaken naar NL43 RABO 0373 7412 51 t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.