Vandaag is het de vijfde zondag na Pasen, zondag Rogate.

Bid, en u zal gegeven worden

Vandaag is het de vijfde zondag na Pasen, zondag Rogate.

Bid u wel eens? Of schiet u een enkele keer een schietgebedje te binnen?
Deze zondag heet Rogate ‘bid’ en zo gaat het vandaag over bidden en over het gebed. Is dat iets wat je kunt leren? Jezus geeft uitleg.


Psalm 66: 1 en 7

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d’aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

De naam des heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed voor mij geweest.


Evangelielezing

Jezus was zelf aan het bidden en toen hij klaar was met bidden vroeg één van de leerlingen aan hem: ‘Heer leer ons bidden’. Jezus geeft dan als eerste een voorbeeld van een gebed, het Onze Vader. En vervolgens legt hij een aantal zaken uit over het bidden. Horen we nu wat hij zegt:

Lucas 11:5-13

Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.”

En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.”

Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft.

Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’


Overdenking

“Jezus was aan het bidden” Pas wanneer je erop let merk je hoe vaak in de evangeliën gezegd wordt dat Jezus bidt. Deze zondag heet ‘rogate’, bid. Een van zijn leerlingen vraagt Jezus nu “Heer, leer ons bidden”. De vraag vandaag is dus ‘leer ons bidden’. Is bidden iets dat we moeten leren? Vroeg ik me af.

Er zijn momenten in het leven waar je als vanzelf gaat bidden. Wanneer je overspoelt wordt door het noodlot, wanneer je niets anders kan dan bidden. Dan gebeurt het bijna vanzelf dat je ziel uit het diepst van je bestaan tot God zucht. Wie om het leven van een geliefde vreest en niets kan doen … Dat zijn de gebeden die bijna vanzelf ontstaan ook waar iemand eigenlijk niet gelooft. Wat je meemaakt is zo groot, en vaak zo ondragelijk, dat je niet anders kunt dan je tot iets hogers te wenden. Op zo een moment heb je geen onderricht, geen les nodig.

Bidden is meer dan het opzeggen van woorden. Wie bidt opent nieuwe ruimte. Wie bidt betreed een nieuwe ruimte, de ruimte van de hoop, zoekend, kwetsbaar en verlangend betreed je deze ruimte. De ruimte van wat er nog niet is maar waarnaar we verlangen. Daarom is voor bidden lef nodig.

Wat Jezus ons vervolgens in de beelden duidelijk wil maken is dat God voor ons mensen benaderbaar is. Hij gebruikt hiervoor het beeld van de vriend die midden in de nacht bij zijn vriend aanklopt voor wat brood. Niemand zou een vriend die zo dringend iets vraagt afwijzen. Zo is ook God, als een vriend die we in alle situaties, dag en nacht om hulp kunnen vragen.
Het volgende beeld dat Jezus gebruikt is dat van de ouder. “Welke ouder zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?
Elke ouder – al is die goed of slecht – zal zijn kinderen het goede willen geven. Zo is ook God, die het goede wil geven aan wie hem iets vraagt.

Het gebed is de taal van het geloof. Met het gebed treden we in verbinding met God. En wat Jezus ons hier duidelijk wil maken is dat we op geen enkele manier moeten schromen God te benaderen. God wil ons nabij zijn als een vriend. God is ons goed gezind als een ouder.
Jezus moedigt ons aan om als vrienden met God te spreken. God is benaderbaar en we mogen alle vertrouwen hebben in God. Bidden is de nabijheid van God zoeken.

Wat Jezus ons belooft is dat God ons gebed hoort en geeft wat we nodig hebben. God wil ons geen slangen en schorpioenen geven.
Jezus mag ons ook een voorbeeld zijn voor het bidden. Hij maakt ons duidelijk hoe belangrijk en onmisbaar het gebed is om in het geloof te blijven. Jezus bid zelfs aan het kruis nog voor zijn medegekruisigden.

Jezus moedigt ons in zijn cursus ‘hoe te bidden’ aan om als vrienden met God te spreken. Zo nabij mogen we ons bij God weten. En Jezus belooft ons dat God als een liefdevolle ouder naar ons luistert. En: Wie God bid zal altijd de heilige Geest ontvangen.

Uiteindelijk moet je niet over het bidden spreken maar bidden moet je doen. Probeer het eens met elke dag één keer bidden. Niet als een opdracht maar als een open gesprek met God.

Amen


Lied 370: 1

Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:


Gebeden

Tot U, God, die uw Zoon hebt verheerlijkt,
bidden wij om de komst van uw Geest:

voor allen die naar U verlangen,
die U zoeken, voor mensen die in de schaduw staan;
om uw heilige Geest die ruim en open maakt,
die hen aanblaast en nieuwe wegen laat gaan…

voor allen die zich inzetten voor het evangelie,
voor zendelingen en missionarissen, overal;
om Jezus’ Geest die aan hen uw gezicht laat zien
in al wie zwak en kansloos zijn…

voor al degenen wie het geloven moeilijk valt,
maar ook voor wie ons daarin juist voorgaan;
om de werkzaamheid van uw heilige Geest,
om mensen van gebed, hier in ons midden…

voor ons allen, nu hier biddend bijeen,
en voor hen met wie wij ons verbonden weten;
om uw heilige Geest die eenheid brengt,
om groot geduld, om oog voor uw trouw…

Kom, heilige Geest van God, maak ons hart vol
en blaas het vuur van uw liefde in ons aan,
opdat alles nieuw wordt: de wereld, wijzelf
en allen voor wie wij nu tot U gebeden hebben,
door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer,
Amen


Zegenbede

Moge God ons zegenen met ongemak
Bij ongemakkelijke antwoorden,
halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen
zodat we diep vanuit ons hart mogen leven;
Moge God ons zegenen met woede
bij onrechtvaardigheid, onderdrukking
en uitbuiting van Gods schepselen
zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid,
vrijheid en vrede;
Moge God ons zegenen met tranen
om te vergieten voor hen die lijden aan pijn,
verwerping en honger en oorlog,
zodat we onze handen kunnen uitstrekken
om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen.
En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid
om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld,
zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het niet gedaan kan worden.
Zo zegene ons God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Klik op plaatje voor de video-dienst van deze zondag


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:
Zondagsbrief-Overdenking 9 mei 2021 – Rogate


Collecte

De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de eigen kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Uw gift overmaken naar:
Bankrekening NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland
Onder vermelding:
Gift voor het Werk van de Kerk
(vermeld svp ook uw woonplaats)


Een goede en gezegende zondag gewenst,
ds. Susanne Freytag en ds. Willem Boon