Trinitatis

Vandaag is het Trinitatis,
het feest van de drie-eenheid van God.

Overdenking

Dat moet altijd weer uitgelegd worden want het lijkt een zwaar theologisch thema, waar veel mensen het erg moeilijk mee hebben. Ik vraag mij af, of de zware theologie ons veel verder helpt. Eeuwenlang, namelijk direct na de opdracht van Jezus om mensen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest was er nog niets vastgelegd over hoe wij de Heilige Drie-eenheid moesten uitleggen, maar werd het wel gebruikt in de oudste liturgische vormen, die wij in de Christelijke kerk kennen.

Jesaja zet mij op het spoor van de liturgie om over deze dag na te denken. Hij ziet in een visioen de hemelse eredienst, waar de engelen, die rondom de Heer zweven, elkaar voorgaan in een lofzang: “Heilig is God!”. De tempel staat op zijn grondvesten te schudden, zoveel kracht roept deze engelenliturgie op. Hoezo engeltjes als baby’tjes voorstellen? Jesaja verstomt bij het bijwonen van deze liturgie. Hier is geen sprake van liturgie als een opzegversje omdat wij Lutheranen dit zo mooi vinden. Nee, hier gaat het om de Goddelijke aanwezigheid in de liturgie, zoals bijvoorbeeld de orthodoxe kerken dit ervaren.

De engelen zingen om de grote daden van God te openbaren en Jesaja begrijpt voor zichzelf, dat je daar iemand anders voor nodig hebt dan hij. De grote daden van God? Uit een vertrapte groep slaven in Egypte kiest God zijn volk. Uit een groep vluchtelingen die over de Rode Zee heen aangespoeld kwamen en sindsdien het nooit verder brachten dan zwaar gediscrimineerd, over de hele aarde zich uitspreiden om een plekje voor hen te vinden. De grote daden? Dat zijn Gods daden, die van deze vluchtelingen telkens weer zijn weg aan de mensheid heeft geopenbaard. Dat kun je niet in theologie verpakken. Dat kun je alleen verhalen en bezingen. Jesaja voelt zich te klein om hieraan deel te hebben. Maar ook weer in die Goddelijke liturgie van de engelen wordt hij gereinigd om Gods grote daden te verkondigen.

Vandaag bezingen wij opnieuw die grootse daden van God, zoals die ons geopenbaard werden in Zijn schepping. Maar Hij openbaarde zich eveneens in Jezus. Die ook als God van onze wereld deelgenoot werd. Uiteindelijk onze deelgenoot werd in de grootste vernedering en verdrukking: Jezus dood aan het kruis, opgeroepen door mensen als wij: Romeinen, Joden en vreemdelingen uit de volken, die rondom het kruis stonden, maar ook getuigen werden van Zijn opstanding uit de doden, Zijn overwinning over onze grootste bedreiging. En Zijn openbaring in de Geest, zowel in de Zijn Woord als ook in ieders leven persoonlijk.

In de Lutherse traditie worden de zondagen door het jaar vanaf vandaag geteld als de zondagen na Trinitatis, omdat wij als kerk leven vanuit de openbaring van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij zijn een zingende kerk, zowel zingend in de liturgie als in de gezangen. Misschien omdat over de grootste geheimen van God geen dogmatiek geschreven kan worden, maar alleen nog maar gezongen kan worden.

Maar het gezang mag niet verworden tot een deuntje of geschreeuw. Van Jesaja hebben we begrepen, dat het gezang de tempel deed dreunen en dat tijdens het zingen van de engelen ons de vergeving wordt toegesproken, maar niet zonder doel: Jesaja krijgt de opdracht om het volk te profeteren en wij horen die opdracht in het doopbevel: ga heen naar alle volkeren, doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hen onderhouden alles wat Jezus ons geleerd heeft.
Amen


Lezing Jesaja 6: 1 – 13

Jesaja geroepen

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel.
Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen.
Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’
Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook.
Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.
Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’
aarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’
Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij,’


Liederen

Psalm 8:1
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Lied 405:3
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

Lied 413:2
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!


Gebed

God die voor ons is als een vader en een moeder
We danken u voor alles wat u ons schenkt
De dagen en de nachten
De zon en de regen
De planten en de dieren
De insecten en de vissen
De mensen ver weg en dichtbij
We danken voor uw liefdevolle zorg
Uw bescherming

We roepen tot u, Jezus Christus
In alles wat ons benauwt
In alles wat ons belast en bedrukt
We roepen om genezing voor onze ziel
Schenk ons troost in uw nabijheid.
We bidden om vergeving
Waar we het goddelijke teniet hebben gedaan
Waar we mensen en dieren en de natuur
Respectloos behandelen
We bidden om uw genade
Om opnieuw te kunnen beginnen
En leven in uw licht

Heilige Geest
Vuur ons aan
Laat de hoop in ons bloeien.
Wijs ons de weg
Leer ons de goede woorden spreken
Open ons voor wat U
en wat anderen ons te zeggen hebben.
Schenk ons wijsheid, liefde en geduld
Dat we doen wat goed en wat nodig is.

U God bent zo veel groter en omvattender
Dan wij kunnen opmerken

Amen

Zegen

Om uw zegen bidden wij
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Zegene en behoede ons.
Amen


Collecte

De collecte van 7 tot 13  juni is bestemd voor de noodoproep van de Lutherse Wereldfederatie.

De noodoproep is voor degenen die werken op moeilijke en vooruitgeschoven posten waar weinig of geen medische en andere faciliteiten zijn.
Bijvoorbeeld Voor Remko Veenstra, werkzaam voor Syrische vluchtelingen in Jordanië en Noord-Irak en betrokken bij de wederopbouw van Mosul.
Voor Jesse Kamstra en Susan Muis, betrokken bij de vluchtelingen uit Zuid-Soedan en Burundi.
We bevelen de collecte van harte bij u aan!
Bij voorbaat hartelijk dank.

Scan de QR-code en u komt direct op de betaalpagina voor de collecte. U kunt hiermee heel eenvoudig, via iDEAL, uw bijdrage aan deze collecte geven.

Maar u kunt ook gebruik maken van deze link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/31c9871f02b9ec4bbca31a0d5bc862b8

 

Vergeet ook de kerk niet:
Uw gift voor het werk van de lutherse gemeente Zuid-Nederland kunt u overmaken naar:
NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:
Overdenking 7 juni 2020 Trinitatis

De link naar deze video op YouTube:
https://youtu.be/k2a8uogOqCk

De Lutherse gemeente Zuid-Nederland heeft een eigen YouTube-kanaal
waar u meer overdenkingen kunt bekijken:
https://www.youtube.com/channel/UCFdBWisHoL8RQdD_5fqaaGw