De Luthersegeloofstraditie

Wij laten u graag kennis maken met waar de Evangelisch-Lutherse gemeenten voor staan.*De Lutherse traditie maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.*Wat houdt dat Lutherse gedachtegoed in??

Genade
Heel belangrijk voor de Lutheranen is het besef dat we leven uit genade.
Genade zegt dat wij onze betekenis of persoonlijke waarde niet kunnen verwerven door wat wij zelf doen maar dat we, ondanks onze fouten, altijd weer door God met open armen als zijn geliefde kinderen worden aangenomen.
We hoeven niet te twijfelen of we wel goed genoeg zijn, hard genoeg gewerkt hebben, of we voldoende punten hebben gescoord om geaccepteerd te worden. We mogen erop vertrouwen dat het enkel door het geloof goed komt tussen ons en God.
Niet dat we, in genade aangenomen, nu zelfgenoegzaam achterover mogen leunen. Het geloof wekt het verlangen om het goede te doen voor anderen in ons op.

Vrijheid
Het geloof schenkt ons de vrijheid dat we ons niet meer druk hoeven te maken om onszelf, ons zielehei. Dat maakt een mens vrij. Of zoals Luther het stellig zegt:

Een christen is een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan.
En een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en ieders onderdaan.

Hoe gebruik je vervolgens deze vrijheid? Als je als mens in deze wereld leeft en toch iets doet dan kun je toch het beste in alle vrijheid het goede doen. Maar wat is dan het goede? Dat is dat wat een ander dient. Wat goed doen is, kan dus alleen de ander bepalen, niet jezelf. Zo ben je dienstbaar.

Bijbel
Via de Bijbel leren we God en zijn Woord kennen, in het bijzonder zoals God zich in Christus laat zien. Christus is de Zoon van God, de mens in wie we God kunnen leren kennen.
We leven in gesprek met de Bijbel.
Ieder mens voert dat gesprek op zijn of haar eigen manier, daarvoor is in de Lutherse geloofstraditie ruimte.
Daarmee hangt samen een houding van tolerantie. Er is respect voor ieders persoonlijke geloof. We staan open voor andersdenkenden op hun zoektocht.
Het Bijbelwoord is ons houvast, een boek van inspiratie, wijsheid en troost, en krijgt in ieders eigen context steeds weer opnieuw zijn betekenis.

Mysterie
Niet alles is te verklaren, niet alles rijmt in het leven van een mens. Het geloof omvat inderdaad veel diepe mysteries.
Volgens Maarten Luther is er een verborgen kant van God, een geheim dat wij niet kunnen doorgronden.
De Lutheranen kunnen leven met vragen zonder antwoord en hebben een speciaal gevoel voor het Heilige, het geheim van Gods verborgen Aanwezigheid. Dat blijkt ook uit hun achting voor de sacramenten Doop en Heilig Avondmaal, waarbij wij op Gods aanwezigheid in deze sacramenten kunnen vertrouwen.

Eredienst
De eredienst is één geheel van muziek, gebed en woord, waarin altijd opnieuw de boodschap van de liefhebbende, genadige God naar voren komt.
Bij ons Lutheranen nemen muziek en de gezongen liturgie een belangrijke plaats in.
Een Lutherse viering is niet alleen een optreden van de predikant. Omdat wij allemaal in Gods genade leven geven wij samen vorm aan de eredienst. Dat zien we aan de wisselwerking tussen voorganger en gemeente.
Je viert gezamenlijk!

Gemeenschap
Een kerkelijke gemeenschap is heel divers opgebouwd: jong, oud, mensen met verschillende achtergronden. Je hoort bij elkaar, je hebt elkaar niet uitgekozen maar je bent door Christus, door het geloof met elkaar verbonden, als één grote familie. Wat ons betreft een heel warme familie, waarin een positieve levenshouding en dankbaarheid voor de schepping een belangrijke plaats innemen.
Dat gemeenschapsgevoel wordt gevoed vanuit genade en vanuit de Christelijke vrijheid, zoals door Maarten Luther herontdekt en geformuleerd.

Lutheranen in Nederland
De lutheranen maken sinds 2004 deel uit van de Protestantse kerk in Nederland. De lutherse traditie is gebaseerd op het werk en de inzet van Maarten Luther, die in de 16e eeuw de kerk wilde hervormen vanuit een opnieuw verstaan van het evangelie, de goede boodschap Gods. Voor lutheranen ligt de kern van het geloof in Woord en de Sacramenten (doop en avondmaal). Hierin wordt Gods liefde voor de mens herkenbaar en ervaarbaar.
Binnen de Protestantse Kerk is er een Evangelisch-Lutherse Syode die zorg draagt voor de lutherse traditie in deze kerk.
Nederland telt zo’n 10.000 lutheranen; maar wereldwijd hebben de lutherse kerken om en nabij 70 miljoen leden. De lutherse kerken wereldwijd werken samen in de Lutherse wereldfederatie (LWF)

Download de folder “Wat is Luthers”

klik op het plaatje