Klein, maar toch machtig

Vandaag vertellen beelden uit de natuur ons een verhaal. We horen van hoge bomen, kleine twijgjes, over bomen die groeien en verdorren en vogels die bescherming zoeken.

Psalm 18

1
Ik heb U lief van ganser harte, Here.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermd en blijft bewaren,
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

9
Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t’ allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze Here?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.


Lezing

In het zeventiende hoofdstuk van Ezechiël lezen we dat de profeet de opdracht krijgt een parabel te vertellen.
Deze parabel, begint met een adelaar die een takje uit de top van een ceder plukt. Dat takje legt de adelaar, in een “land van handelaars,” en een “koopmansstad.”
Daarna neemt de adelaar een andere stek, geen ceder: deze groeit uit tot een lage maar goed geaarde wijnstok. Die wijnstok richt zijn takken echter naar weer een andere adelaar, die hem losrukt en zijn vruchten afplukt.

In de verzen 22-24 volgt een tweede parabel, weer over een twijgje dat ditmaal niet door een adelaar maar door God zelf uit de top van een hoge ceder wordt geplukt:

Ezechiël 17: 22-24

Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg.
Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn.
En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de HEER, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien.
Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik doen.”’


Overdenking

“Dominee, alsjeblieft geen politiek in de kerk!” Met deze woorden sprak mij een gemeentelid aan, toen ik net intrede had gedaan in een nieuwe gemeente. “Gaat U maar de oudere gemeenteleden en de zieken bezoeken, dan doen wij de rest wel.”

In mijn jeugd ben ik lid geweest van een politieke jongeren organisatie, dus ik was, en ben nog steeds niet terughoudend om over politieke thema’s na te denken.
Vandaag gaat het in ons gelezen deel uit Ezechiël om de grote politiek van de tijd waarin dit deel geschreven is. De grootmachten van zijn tijd, Babylon en Egypte staan in spanning met elkaar. De koning van Babylon Nebukadnezar heeft Juda onderworpen. De koning van Juda weggevoerd naar Babylon en de bestuurs-top van het land weggehaald. Een andere koning is als vazal van de koning van Babylon aangesteld.
Dit wordt ons in Beelden weergegeven: De adelaar {Nebukadnezar) haalt de top van de ceder (het koningshuis van David) weg en een andere plant ( de vazalkoning groeit al kleine maar wel welvarende druivenrank.
Dit had goed kunnen gaan, ware het niet, dat deze wijnrank water zoekt (bescherming zoekt) bij een andere adelaar, de Farao van Egypte.

Het gevolg is, dat Nebukadnezar dit niet accepteert, en Jeruzalem bestraft, de tempel en de stad verwoest. De val en de ondergang van Jeruzalem was dus niet het gevolg van de bedreigende Nebukadnezar maar het gevolg van de onbetrouwbaarheid van de vazalkoning, die Nebukadnezar had aangesteld in Jeruzalem.
De vazalkoning van Jeruzalem en de koning van Babel hadden met elkaar een verbond gesloten, dat door Jeruzalem eenzijdig werd afgebroken. Aangezien zo’n verdrag altijd met een beroep op de eigen God werd afgesloten, was dus de koning van Jeruzalem ook onbetrouwbaar tegenover zijn eigen God gebleken. De straf over Jeruzalem was dus eigenlijk de straf van God, die de koning zelf over zijn land had afgeroepen.
Hier ligt de parallel met onze tijd: God wil trouw blijven met zijn mensen, maar wanneer zijn mensen niet trouw zijn met Hem, dan roepen ze de ellende over zich af. Maar, God zelf, zoals uit het vervolg van het verhaal zal blijken, blijft trouw aan zijn belofte. Hij zal een eind maken aan de ellende, en zal een nieuwe bloeitijd doen ontstaan.

Deze belofte geld ook voor ons: Ellende, verdriet, haat en nijd zullen in deze wereld niet het laatste woord hebben. God zelf zal verzoening brengen en een andere tijd. Een tijd waarin gerechtigheid en betrouwbaarheid zal regeren, want Hij is rechtvaardig en betrouwbaar.
ds. Willem


Lied 838: 1

(Gezang 481)

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.


Gebeden

Trouwe God
U vraagt onze trouw.
Zo vaak vergeten we onze trouw aan U, God.
Blijf ons herinneren aan uw goede Woord
Aan uw beloften van trouw
Die mensen laat bloeien

God schenk ons leiders
Die het volk leiden
Naar vrede en gerechtigheid
Die luisteren naar wat u van hen verwacht

God schenk ons een samenleving
Waarin het kleine kan groeien
Waar we aandacht hebben voor elkaar
En ervoor zorgen dat een ieder
Tot zijn recht komt

God we bidden u dat
Wijzelf geworteld blijven in U
Die bron van alle leven is
Dat we groeien in verbondenheid met U

Amen


De kerken zijn weer open,
video’s en zondagsbrieven stopt

Beste kijkers, nu deze zondag al onze kerken weer open zijn beëindigen we voor dit moment onze wekelijkse video-vieringen.

U bent van harte uitgenodigd onze of een andere kerk in uw omgeving te bezoeken.
We danken iedereen die mee heeft geholpen deze video-vieringen mogelijk te maken.
Naast de voorgangers danken we de organist Dennis Wubbs voor zijn vele opnames waarvan we dankbaar gebruik hebben kunnen maken. We danken ook de eigen organisten die herhaaldelijk hebben meegewerkt bij onze opnames.
De opname en montage werd verzorgt door Gerda Boon en Martin de Groot.


Laten we bidden om Gods zegen

Moge God ons zijn Bescherming schenken
Moge Christus ons zijn genade schenken
Moge de Heilige Geest ons vervullen met uw Woord
Daartoe zegene ons God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen


Wilt u reageren … graag
stuur dan een e-mail naar:
redactie@lutherszuidnederland.nl


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:
Zondagsbrief-Overdenking 13 juni 2021 -2e na Trinitatis

Collecte

De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de eigen kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Uw gift overmaken naar:
Bankrekening NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland
Onder vermelding:
Gift voor het Werk van de Kerk
of
Gift voor Kerkblad en Zondagsbrieven/video’s


Een goede en gezegende zondag gewenst,
ds. Susanne Freytag en ds. Willem Boon

====================================================