Liefde Over Grenzen Heen

Deze keer horen we Jezus spreken over zijn dood. Hij vergelijkt dat met een graankorrel die in de aarde valt en sterft en juist hierdoor veel vrucht draagt. Zijn dood heeft betekenis voor ons allen.
Johannes 12: 20 – 33


Inleiding lezing

Voor het Pesachfeest waren veel pelgrims zelfs uit het buitenland naar Jeruzalem gekomen. Onder hen waren er ook die van Jezus gehoord hadden en deze man graag wilden ontmoeten. We horen nu over deze ontmoeting en wat Jezus tegen hen en de omstanders heeft gezegd.

LEZING

Johannes 12 : 20-33
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt

hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.


Psalm 43:1

O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.


Overdenking

Lieve mensen,
Een gruwelijke, bijna voorchristelijke verhouding van God naar de mensen wordt hier in dit gedeelte van Johannes, waar de tekst van vandaag deel uit maakt, voorgeschoteld. Een God, die geen kinderoffer wil zien, namelijk bij Abraham ingrijpt en voorkomt dat Abraham zijn eerstgeboren zoon slacht, die God wil hier zijn Zoon doden. En daarna, als een soort goedmakertje Hem weer tot hoogste eer in de hemel verheffen.

Een primitief verhaal waar de schrijver van dit Johannesevangelie ons in wil laten geloven. Maar het gaat om heel wat anders in dit gedeelte: In het gelezen gedeelte zijn wijzelf degenen, die aangesproken worden door de tekst.

Jezus is bang, staat er geschreven, maar Zijn angst is er voor ons. Wij hebben er een kapotte wereld van gemaakt. Die kapotte wereld leidt naar verwoesting en doodslag. De schrijver van het Evangelie heeft de verwoesting van de tempel en van Jeruzalem in zijn herinnering en hij ziet de weg van Jezus als de weg die wij allemaal moeten gaan. Jezus als plaatsvervanger van ons, jawel maar wel als plaatsvervanger van wat ons ook zal overkomen.

“wij zijn het, wij moeten boeten…” laat Bach daarover zingen in de Matteüs-Passion. En de pandemie van onze tijd, die het gevolg is van onze verkeerde en hebberige omgang met de schepping , zijn nog steeds de gevolgen waar Jezus al voor heeft moeten lijden.

Het is niet een gruwelijke God, die ons bestraffend met de zweepslagen van onze tijd, met het kruis van Jezus te lijf gaat. Het is onze verkeerde omgang met Zijn schepping, met onze medemens met alles om ons heen, die liefdevolle verkondigers van Zijn Evangelie aan het gruwelijke kruis laten sterven. Niet God veroordeelde Jezus ter dood, maar het menselijk gezag, de hoogste geestelijke en wereldlijke autoriteit veroordeeld Jezus te geseling en kruisdood.

Ons verdiepend in de weg van Jezus, blijkt dan ook, dat het “geheel anders” zijn van Jezus haaks staat op onze ervaring in deze wereld. En dat werd al aangekondigd in het verhaal van Abraham en Izaäk: Geen leven en daarna de dood, maar dood en daarna het leven. Pasen kwam niet voor de lijdensweg en Gods genade niet voor onze zondeval, maar Gods antwoord op de zonde is Zijn vergeving. En met Jezus zullen wij verheven worden bij God in de hemel.

Door de stem van God, in ons evangelie mogen we ook begrijpen, dat die hemel al hier begint, in de navolging van Jezus. Hier en nu en straks! En dat de grens van de dood, waar wij in deze weken voor Pasen zo druk mee zijn, zal worden geslecht. Zijn liefde voor ons komt dwars door de grenzen tussen Zijn hemel en onze aarde heen.
Amen.


Lied 530:1

De Geest des Heren is op hem
die tot verkondiging verkoren,
ons aanspreekt zodat wij het horen
als hoorden wij Gods eigen stem.


Voorbeden

Trouwe en liefdevolle God

U laat u kennen in uw Zoon Jezus
hij is een beeld van u
we danken u dat Hij ons naar u toehaalt

God we bidden u
Voor allen die zin zoeken
Die naar u vragen
Die willen weten of er nog meer is
Dan dit leven
We bidden dat er mensen zijn
Die hen de weg wijzen
Naar een ontmoeting met u, God

God we bidden u voor allen
Die zich met hun leven
Met hun inzet
Met hun tijd en aandacht
Inzetten voor anderen
Sta hen bij laat hen niet opgebrand raken
Bemoedig hen hierbij

God we bidden
Om een samenleving waarin
Liefde, gerechtigheid en vrede heersen
We danken voor allen die zich
Voor onze samenleving willen inzetten
Laten we hen steunen
In de soms onmogelijk zware taak.

God we bidden voor onszelf
Leer ons zien wat u van ons vraagt
Dat we een open oor hebben
Voor de mensen om ons heen
Dat we helpen waar we kunnen helpen
Geef ook dat we bereid zijn
Om hulp en steun te ontvangen.
Leer ons ook u te danken
En te eren

Amen


Zegenbede

Moge de Heer ons met zijn liefde aanzien
Moge zijn licht ons de weg wijzen
Moge zijn genade ons hart verwarmen,
Moge zijn Geest ons begeesteren
Moge Gods zegen bij ons zijn

God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
Zegene en behoede ons.
Amen.


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:

Zondagsbrief- Overdenking 21 maart 2021 -Judica

Collecte

De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de eigen kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Uw gift overmaken naar:
Bankrekening NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland
Onder vermelding:
Gift voor het Werk van de Kerk


Een goede en gezegende zondag gewenst,
ds. Susanne Freytag en ds. Willem Boon