LIEFDE EN DELEN

Overdenking

Het gaat deze keer over bezit en delen van wat je hebt. Het gaat om de spanning tussen aan de ene kant ‘Gij zult alles delen wat je hebt en niets is van jezelf’ en aan de andere kant ‘wij delen alles, wat heerlijk!’

We zijn mensen van het ‘hebben’. We waarderen onze eigen spullen, ons eigen bezit. Dat hoort bij ons – ook al hebben we soms te veel spullen en hebben moeite om op te ruimen en uit te mesten. We koesteren en onderhouden datgene wat bij ons hoort. Dit is van mij en jij moet ervan afblijven. Kinderen hebben dat al heel jong en moeten juist leren om te delen.

Delen gaat niet vanzelf. Dat we in onze eigen familie met elkaar delen dat is meestal – maar niet altijd – vanzelfsprekend. Daarbuiten wordt het moeilijker. Deelauto’s, witte fietsen enz. dat werkt alleen maar als een ieder deze spullen behandelt en onderhoud als ware het je eigendom. Helaas werkt dat vaak andersom.

In het boek Handelingen horen we van de eerste christenen dat ze toen ze bij de geloofsgemeenschap kwamen al hun bezit deelden. “Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom.” staat er. Ze gingen hun bezit verkopen en brachten het in en er werd naar behoefte met elkaar gedeeld. Niemand leed gebrek.

Dat klinkt allemaal ideaal toch (?) deze goederengemeenschap van de eerste christenen. Dit lijkt op de idealen van een communistische maatschappij. We weten alleen dat dat in de praktijk niet zo ideaal heeft uitgepakt. Dat geldt overigens ook voor de christenen onderling. Ja, meteen in het volgende hoofdstuk wordt vertelt hoe een echtpaar een deel van hun bezit achterhoudt. Dat loopt voor hen niet goed af.

Hoe komt het toch dat we mensen zo bezitterig zijn ingesteld? We blijven ook nu meteen weer allereerst bij die kwestie van het bezit hangen. Dat is namelijk niet het belangrijkste.

Er gaat hier namelijk iets aan vooraf: de ervaring van het geloof, het geschenk van de liefde van God. Het is de ervaring van de liefde die Jezus met een ieder deelt die de liefde van God wil aanvaarden. Dat geschenk is zo veel belangrijker dan al onze bezittingen. Gods liefde schenkt ons veel groters: vrede met God, met onszelf en met de wereld om ons heen. In dat licht worden spullen en bezit minder belangrijk.

Hoe zijn we ooit op het onzalige idee gekomen om Gods vrije schepping te veranderen in privé-eigendom?

We zijn niet gevraagd om te bezitten maar we zijn gevraagd om zorgzaam en liefdevol met alles wat ons is geschonken om te gaan. En dat geldt dan niet alleen voor de dingen die wij bezitten maar ook voor al het bezit van anderen en ja zelfs ook voor het gemeenschappelijk bezit.

Wie leeft vanuit wat God ons schenkt, wie deel uitmaakt van de gemeenschap van allen die geloven die herkent in de andere mensen zijn broeders en zusters, zijn familie. Wie laat dan de ander gebrek lijden wanneer hij of zij kan helpen? Zo hoort delen bij het geloof. Dat delen met hen die gebrek lijden heeft zijn vaste plek in de eredienst gekregen in de collecte, waarmee we onze gaven delen.

Wat zou het niet mooi zijn wanneer we zo met elkaar kunnen delen dat niemand gebrek hoeft te lijden.
En gebrek is er niet alleen in de vorm van bezit, maar ook in aandacht, erkenning en steun in moeilijke tijden.

Een gemeenschap van delen dat vraagt aan de ene kant bereidheid om te delen maar aan de andere kant ook de bereidheid hulp te ontvangen.
Het begint allemaal met de bereidheid de liefde van God te ontvangen.

Amen.


Lezing

Handelingen 4: 32-35

En de menigte van hen die geloofden,
was een van hart en een van ziel.
Geen van hen beschouwde zijn bezittingen
als zijn persoonlijk eigendom,
want ze hadden alles gemeenschappelijk.
De apostelen bleven met grote kracht
getuigen van de opstanding
van de Heer Jezus,
en God begunstigde allen rijkelijk.
Niemand onder hen leed enig gebrek:
wie een stuk grond of een huis bezat,
verkocht het,
bracht de opbrengst naar de apostelen
en legde die aan hun voeten neer,
waarna het geld naar behoefte
onder de gelovigen werd verdeeld.


Liederen

Psalm 100:1

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

Lied 671:3

Geef, heilige liefde, uw overvloed,
doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
alle twist en tweedracht overwinnen.
Kyrieleis.

Lied 418:2

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.


Voorbeden

Barmhartige God,
U bent bewogen met mensen en zet ons in beweging.
Tot U bidden wij:

Voor mensen die volgeling willen zijn van Jezus Christus,
voor wie groeien in verbondenheid met U;
dat zij uw barmhartigheid gestalte geven
en de hoop op een goede toekomst verspreiden…
Laat ons de Heer aanroepen:

Voor mensen wier leven op een dood spoor zit,
voor wie een dierbare kwijtraakte aan de dood;
dat hun verhalen worden gehoord
en zij bezig blijven om opnieuw leven te vinden…
Laat ons de Heer aanroepen:

Voor mensen die iemand verloren aan het leven,
voor wie zichzelf heeft opgegeven;
dat zij hun deur en hun hart openhouden
en nieuwe kansen en mogelijkheden krijgen…
Laat ons de Heer aanroepen:

Voor mensen die hart hebben voor anderen,
voor wie zich laten raken door hun nood;
dat hun bewogenheid genezend werkt
en redding brengt voor wie verloren was…
Laat ons de Heer aanroepen:

Barmhartige God,
U ziet om naar uw volk.
Luister naar ons bidden
en geef dat wij ons blijven voeden
met uw leven gevende kracht.
Dat vragen wij door Jezus Christus,
beeld van uw trouw voor nu en altijd.
Amen.


Zegen

God de Vader zegene U
God de Zoon make U heel.
De Heilige Geest verlichte U
en geve U ogen om mee te zien
oren om mee te horen
en handen om Gods werk mee te doen
de engel van de vrede wake over U
en leidde U tenslotte door Gods genade
tot in het eeuwig koninkrijk
Amen.


Collecte

De collecte van 14 tot 20 juni is bestemd voor de eigen diaconie.

We bevelen de collecte van harte bij u aan!
Bij voorbaat hartelijk dank.

Scan de QR-code en u komt direct op de betaalpagina voor de collecte. U kunt hiermee heel eenvoudig, via iDEAL, uw bijdrage aan deze collecte geven.

 

 

Maar u kunt ook gebruik maken van deze link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/31c9871f02b9ec4bbca31a0d5bc862b8

 

Vergeet ook de kerk niet:
Uw gift voor het werk van de lutherse gemeente Zuid-Nederland kunt u overmaken naar:
NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:
Overdenking 14 juni 2020 1e na Trinitatis

De link naar deze video op YouTube:
https://youtu.be/Y2CaEJVbyBw

De Lutherse gemeente Zuid-Nederland heeft een eigen YouTube-kanaal
waar u meer overdenkingen kunt bekijken:
https://www.youtube.com/channel/UCFdBWisHoL8RQdD_5fqaaGw