N.a.v. de viering van 60 jaar Luthers Eindhoven heeft een driekoppige redactie bestaande uit oud-kerkenraadsleden de heren M. van Staalduine, B. de Jonge en D.J. Eekel, het boekje “Hoe het lutherde in Eindhoven in de afgelopen 60 jaar” samengesteld en uitgegeven.
Het boekje bevat de informatie uit vorige uitgaven en is aangevuld met informatie uit kerkenraadsverslagen en maandbladen. Klik HIER om het te lezen.

MAAR…
In oktober 2011 is bij één der gemeenteleden een krantenpagina van het Eindhovens Dagblad uit het archief tevoorschijn gekomen met informatie van de 25-jarige viering van onze gemeente in 1975. Deze informatie willen wij u niet onthouden.

Wie wat bewaart die heeft wat. Zo had ons gemeentelid Harm Jager op de gemeentevergadering
van 7 november jl. een krant bij zich waarvan wij u hier de inhoud laten zien. Eindh.DAgbl.

krantenbericht in ED
Artikel in Eindhovens Dagblad van 31 oktober van 1975

Kwart eeuw Lutherse gemeente in Eindhoven

(Van onze regioredactie) Hieronder de tekst in leesbare grootte.

EINDHOVEN – Zondag zal in een speciale dienst om drie uur in de Remonstrantse kerk aan de Dommelhoefstraat te Eindhoven herdacht worden, dat vijfentwintig jaar geleden de Lutherse Gemeente in Eindhoven werd opgericht. De preek zal worden gehouden door ds. J. P. Boendermaker, eertijds verbonden aan deze Lutherse gemeente en thans hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. De Eindhovense Lutherse gemeente maakt deel uit van de Lutherse Kerk, een federatie die op de Rooms Katholieke Kerk na, de grootste ter wereld is. In tegenstelling tot die r.k. kerk zijn de bijna honderd Lutherse kerken in alle delen van de wereld, ofschoon nauw samenwerkend in de Lutherse Wereldfederatie, in feite volledig van elkaar onafhankelijk. Zij allen hebben als gemeenschappelijke grondslag de Augsburgse Confessie en beroepen zich zodoende in hun opvattingen rechtstreeks op Maarten Luther, de Wittenbergse reformator.

Zelfstandig

Als kleine gemeente in deze regio beschikt de Lutherse gemeente uiteraard over beperkte inkomsten en daarmede moet terdege rekening gehouden worden. Afgelopen jaar heeft een enquête echter uitgewezen, dat men toch de voorkeur geeft aan een eigen zelfstandigheid, in plaats van zich bij andere protestantse kerken in Eindhoven aan te sluiten. Een van de redenen en wellicht de belangrijkste is, dat de Lutherse kerk een zingende gemeente is en de vorm van liturgie met die van de overige protestantse kerken verschilt. Historisch gezien maakt men voor wat de reformatie betreft een onderscheid tussen het optreden van Maarten Luther in Wittenberg (Augsburgse Confessie) en het latere optreden van Calvijn in Geneve (Heidelbergse Confessie), de geestelijke basis van de Hervormde en de Gereformeerde kerken. In theologische zin gaan volgens de Luthersen de Heidelbergers gebukt onder de opvatting van de zondige mens, maar de Augsburgers leggen blij en zingend de nadruk op de genade. De Lutherse kerk kent geen dogma’s. Naast Luther’s “Grote Catechismus” en andere geschriften uit Wittenberg telt het Lutheranisme vele andere theologen en denkers, zoals Leibnitz, Lessing, Kant, Schleiermacher, Hegel en uit deze tijd Paul Tillich.

Oecumene

De voortdurende wisselwerking tussen de verschillende theologische opvattingen is een vruchtbare bodem voor de oecumenische gedachte, mede door het ontbreken van dogma’s. Voorgangers uit andere kerken, van katholieke priesters tot gereformeerde predikanten, zijn in de Lutherse kerken heel gewoon. Aan de Lutherse Avondmaalsviering mag iedereen deelnemen en er is momenteel een zeer goede samenwerking met de Doopsgezinden en de Remonstranten. Oecumene mag nooit een vrijblijvende hutspot worden, waar niemand zijn eigen geloofsbelevenis terugvindt, maar mag ook niet ontaarden in een dwangmatig opleggen van kerkelijke dogma’s, aldus leden van de Lutherse kerkeraad.

Toekomst

Wat er ook veranderd is, gebleven is het verlangen naar gerechtigheid en naar liefde en menselijke warmte. Mede daarom ziet de Lutherse kerk als taak voor te gaan in het op de juiste manier lezen van de bijbelse boodschap als antwoord op de vragen en het verlangen van de moderne mens.De Lutherse kerk doet dat door training van huisbezoekers; de tweejarige Lutherse lekenopleiding;. gespecialiseerde opleiding van leken om predikanten te verlichten; “Vrouwendagen” op kasteel Hoekelum te Ede, waar gelegenheid geboden wordt bij te komen; diepere ontmoetingen en gespreksgroepen. Men is met een vierjarenplan gestart: “Leken bezoeken leken” en “Ontmoeting met de bijbel”, bedoeld als kritische uiteenzetting over de vraag welke waarde de bijbel vandaag nog voor de mens heeft.Uit het feit, dat de laatste jaren in het verre Siberië nieuwe Lutherse gemeenten ontstaan, putten de leden van de Lutherse kerkeraad in Eindhoven de verwachting, dat hun kerk in Nederland en in Eindhoven nog toekomst heeft.