De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. Die bestaat uit 3 geledingen:

 • De ouderlingen
  De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de pastorale zorg, waarvoor een predikant aangesteld kan zijn. De ouderlingen leveren bijstand aan de predikant. De predikant is uit hoofde van zijn/haar functie lid van de kerkenraad en treedt alleen af bij vertrek of emeritaat.
  Andere (minder zware) pastorale taken kunnen door de ouderlingen zelf opgepakt worden.
 • De diakenen
  De diakenen hebben eigen rechtspersoonlijkheid en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de diakonale taken zoals het geven van zorg aan behoeftigen. De daarvoor benodigde gelden worden door de diaconie ingezameld en dat valt dus niet onder de kerkrentmeesters. De diakenen leveren jaarlijks een financieel verslag.
  De hulpverlening aan gemeenteleden moet met een zekere geheimhouding uitgevoerd kunnen worden.
 • De kerkrentmeesters
  De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het financieel beleid, dus de inkomsten en uitgaven.
  Zij zijn de werkgever voor de koster, cantor, organist en zorgen voor de verzekeringen, het onderhoud van gebouw(-en), het voldoen van de belastingen en de beschikbaarheid van verbruiksgoederen.
  Jaarlijks moeten zij een verslag leveren over het gevoerde beleid.
  Het bijhouden van de kas en de kasboeken kan in handen van een administrateur gegeven worden.
  Het financieel beleid en het financieel beheer mag niet in dezelfde handen zijn.

Samenstelling
De kerkenraad is samengesteld uit de gemeenteleden. Ook kan er een adviseur aangetrokken worden maar die heeft geen stemrecht en heeft dus bij grote beslissingen geen rol.
Ieder jaar treedt er circa 1/3e deel van de kerkenraad af. Aftredende kerkenraadsleden zijn maximaal 2 x herkiesbaar. Er zijn jaarlijkse verkiezingen waaraan alle gemeenteleden kunnen deelnemen.

Kerncommissies
In alle vijf de kernen in de gemeente Zuid Nederland is er een kerncommissie. Deze commissies zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zaken van uitvoerende aard in de betreffende kern.