Algemene gegevens Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI: Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
Telefoonnummer (facultatief): +31 (0)40-262 3104 (secretariaat)
RSIN/Fiscaal nummer: 825 315 323
Website adres: http://www.lutherszuidnederland.nl
E-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl
Plaats: Eindhoven
Postadres: Amerlaan 2
Postcode: 5626 BP
Plaats: Eindhoven

 

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Evangelisch-Lutherse Gemeente Brabant.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad (negen+ ) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt (drie +) leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op Beleidsplan-Luthers-Z-Nederland-V2-1a-Final vindt u het beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland te Eindhoven
College van Kerkrentmeesters – Jaarrekening 2022
Verkort Overzicht
Begroting
2023
Rekening 2022 Rekening 2021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 9.169 9.566 9.531
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 35.000 74.041 33.068
Opbrengsten levend geld 44.073 46.559 43.575
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 150 0
Totaal baten A 88.392 130.166 86.174
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen 19.594 96.263 17.935
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 103.346 103.484 117.503
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 21.830 30.065 23.277
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 3.887 4.586 4.923
Salarissen en vergoedingen 3.173 3.364 1.822
Kosten beheer, administratie en archief 9.100 6.747 6.727
Rentelasten/bankkosten 10.100 15.262 10.754
Totaal lasten A 174.030 259.771 182.941
Operationeel resultaat (A) -85.638 -129.605 -96.767
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten -30.340 188.199
Incidentele lasten -10.000
Incidentele baten en lasten (B) -40.340 188.199
Resultaat verslagjaar (A+B) -85.638 -169.945 91.432
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 178.157 11.448
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves -21.899 -191.635
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) -21.899 -191.635
Resultaat naar Algemene reserve (D) -85.638 -13.687 -88.755
Conceptversie 30-06-2023 13.10

 

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland te Eindhoven
College van Kerkrentmeesters – Jaarrekening 2022
Balans
2022 2021
Activa
Onroerende zaken 27.004 27.004
Installaties en inventarissen 41 41
Financiële vaste activa 0 0
Beleggingen 953.575 975.9
Debiteuren 2.024 106
Geldmiddelen 210.695 305.447
Totaal 1.193.339 1.308.498
Passiva
Algemene reserve 1.014.106 1.027.793
Bestemmingsreserves en -fondsen 165.516 275.536
Voorzieningen 0 0
Crediteuren 13.717 5.169
Totaal 1.193.339 1.308.498
2022 2021
Algemene gegevens
Aantal belijdende leden 280 307
Aantal doopleden 257 262
Totaal aantal leden 537 569
Aantal pastorale eenheden (PE) 537 569
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden) 87 77
Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE) 87 77
Conceptversie 22-06-2023 11:41 2

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.