Overdenking

Hoe gaat het met ons mensen in deze tijd?
We worden door het corona-virus meer dan anders herinnerd aan onze sterfelijkheid. En we hebben ons leven niet in de hand – een klein virus kan alles op zijn kop zetten, kan bepalend zijn op leven en dood.

We worden in deze tijd onverbiddelijk herinnerd aan onze nietigheid. We hebben ons lot, onze dood, ons sterven niet in de hand. ‘Wat is de mens, waar dient hij toe? Wat is goed aan hem, wat slecht?’
vraagt Jezus Sirach de wijsheidsleraar zich af.

De mens is tot veel goeds in staat, wij hebben veel opgebouwd aan kennis en kunde, tegelijkertijd zijn we tot kwaad in staat, we zijn zelfs in staat de wereld naar de knoppen te helpen. Dat zit beide in ons. ‘Als hij honderd jaar wordt leeft een mens lang, maar het tijdstip van zijn sterven komt hij nooit te weten. Vanuit de mens bezien is honderd jaar een lang leven, een heel lang leven. Hoewel steeds meer mensen hoge leeftijden bereiken, is het einde van het leven, de dood, iets dat ons overkomt.

Jezus Sirach wisselt nu opeens naar het perspectief waar we het allemaal vanuit God bezien. Dan lijken diezelfde honderd jaar, de honderd levensjaren van een mens, in het perspectief van de eeuwigheid niet meer ‘als een druppel uit de zee, als een korrel zand’. Dit besef kan beangstigend zijn. Die gedachte kan bij ons een gevoel geven dat we klein, nietig en onbeduidend zijn. Je zou je daardoor waardeloos kunnen voelen. Niets is minder waar!

Het omgekeerde gebeurt. Dit is een prachtige wending in deze tekst! ‘Daarom heeft de Heer geduld met de mens en overstelpt hij hem met zijn barmhartigheid.’

God ziet ons mensen, hij ziet ons ploeteren, zuchten, lijden, hij ziet ons dwalen, vluchten zoeken.
‘God keek naar hem, en zag dat zijn einde ellendig is, daarom biedt hij rijkelijk verzoening’.
God ziet ons mensen, in hoe we zij, in wat ons overkomt en daarom is hij barmhartig, kijkt hij naar ons om en schenkt ons verzoening.

Hier hebben we het thema van deze zondag te pakken! God ziet ons mensen en daarom is hij barmhartig. Hij ziet ons lot en plaatst er zijn liefde en verzoening tegenover.

Wij mensen kunnen ook barmhartig zijn, dat wel. ‘De barmhartigheid van een mens gaat uit naar zijn naaste, maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar alles wat leeft.’

Ja, we zien ook in deze tijd veel daden van barmhartigheid voor onze naaste. En als iedereen goed doet voor zijn naasten dan zou het toch iedereen goed moeten gaan? Helaas is dat niet zo. God is barmhartig voor iedereen, voor alles wat leeft. Dat mag ons ook eraan herinneren dat we geen mensen moeten vergeten …

En nu pas komt het beeld van de herder: ‘Hij wijst de mens terecht, onderricht en vormt hem, hij voert hem terug zoals een herder zijn kudde’. De herder is hier diegenen die terechtwijst, de weg wijst in de goede richting: terug naar de herder en zijn kudde.

De herder haalt ons terug waar we dwalen. We denken het zelf in ons eentje allemaal te weten. Dan kunnen we ons verloren weten in onze eigen nietigheid. Maar als we bereid zijn te luisteren naar de stem van de herder en bij zijn kudde willen horen, dan worden we overstelpt met zijn barmhartigheid.

Amen


Lezing

Sirach 18:8-14

Wat is de mens, waar dient hij toe?
Wat is er goed aan hem, wat slecht?
Als hij honderd jaar wordt leeft een mens lang,
maar het tijdstip van zijn sterven komt hij nooit te weten.
Als een druppel uit de zee, als een korrel zand
is dat luttel aantal jaren op de eeuwigheid.
Daarom heeft de Heer geduld met de mens
en overstelpt hij hem met zijn barmhartigheid.
Hij keek naar hem, en zag dat zijn einde ellendig is,
daarom biedt hij rijkelijk verzoening.
De barmhartigheid van een mens gaat uit naar zijn naaste,
maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar alles wat leeft.
Hij wijst de mens terecht, onderricht en vormt hem,
hij voert hem terug zoals een ​herder​ zijn kudde.
Hij ontfermt zich over wie zijn onderricht aanvaardt,
over wie zijn voorschriften zonder aarzelen opvolgt.


Gedenken

Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost
en ons in al onze ellende moed geeft,
zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen,
anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

De afgelopen week hebben wij afscheid moeten van onze gemeenteleden:
Mevrouw Carla Francisca Valk 74 jaar  overleden 16 april
De heer Albertus Remko (Bert) Hovingh 87 jaar overleden 22 april


Gebed

Liefde volle en barmhartige God

U waakt over ons als een barmhartige herder over uw schepping.

Wij bidden U:
Voor onze kerk, met heel haar verscheidenheid aan stromingen op zoek om de blijde boodschap van het evangelie gestalte te geven; dat er steeds weer mensen mogen zijn, die in Uw navolging met hart voor deze schepping vol toewijding leiding geven aan wie hen zijn toevertrouwd…
Laat ons de Heer bidden…

Voor allen, die zich geroepen voelen tot een ambt of een beroep of taak binnen onze samenleving; dat zij mensen mogen ontmoeten, die het vuur bij hen aanwakkeren en hen met aandacht begeleiden bij de verwezenlijking van hun idealen…
Laat ons de Heer bidden…

Voor ons rijken, rijk in bezit of rijk in artistieke en luisterende gaven en voor allen, die dit moeten missen, dat wij ons tot het uiterste inspannen om ons allen recht te doen, dat onze aarde, uw schepping, hoop geeft aan al uw mensen…
Laat ons de Heer bidden…

Voor alle mensen die tekort komen aan liefde en aandacht, die verloren lopen, zich verdwaald voelen, eenzaam zijn; dat er medemensen zijn, die zich om hen bekommeren, dat zij zich gezocht en gevonden mogen weten door U…
Laat ons de Heer bidden…

God,
U weet hoezeer wij hopen op een wereld,
waarin iedereen gelukkig kan zijn en geen afstand van elkaar gehouden hoeft te worden.
Wees met onze regering en geef haar wijsheid om dit in deze tijd zo goed mogelijk te doen.
Wees ook met allen, die door het beroep dat er op hun gedaan wordt bijna bovenmenselijk zich moeten inzetten.
Geef ons ook de kracht en de moed om in te gaan op het beroep, dat er op ons wordt gedaan.

Dit vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon, die opgestaan is uit de dood en met ons gaat.

Amen


Collecte

De collecte van de week 26 april – 2 mei is bestemd voor de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek. Deze stichting zet zich in voor de verbreiding van de kerkmuziek in het algemeen en de Lutherse kerkmuziek in het bijzonder.

Scan de QR-code en u komt direct op de betaalpagina voor de collecte
U kunt hiermee heel eenvoudig, via IDEAL, uw bijdrage aan deze collecte geven.
Maar u kunt ook gebruik maken van deze link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/31c9871f02b9ec4bbca31a0d5bc862b8

Vergeet ook de kerk niet:
Uw gift voor het werk van de lutherse gemeente Zuid-Nederland kunt u overmaken naar NL43 RABO 0373 7412 51 t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.


 

U kunt de overdenking nog eens rustig nalezen of downloaden via deze link:

Overdenking 26 april 2020W