God wil zich laten kennen!
Daar gaat Pinksteren over,
dat wil de heilige Geest bewerkstelligen.
God wil zich laten kennen
als de God die het lichaam en de ziel voedt.
God schenkt eerherstel
aan het volk en aan ieder mens.

Overdenking

In de tijd van de profeet Joël ontvingen alleen enkele personen de heilige Geest, zoals priesters en profeten, maar vanaf Pinksteren gaat God de Geest uitgieten over al wat leeft.

Bij dat zo uitgieten van de Geest denk ik meteen aan het uitgieten van water in de tuin met een gieter of een tuinslang waardoor de planten in de tuin weer opleven en opbloeien.
Zo giet God de Geest uit over al wat leeft, over alle mensen: jong of oud, zonen of dochters, directeuren of loonslaven, student of AOW-er. Zij allen zullen dromen dromen, visioenen zien en profeteren.
De vraag is dan: Wat zijn onze dromen? Dromen we nu het meest van een leven zoals dat voor corona was? Of hebben we ruimte voor nieuwe dromen? Dromen van een nieuwe wereld waarin ieder mens tot zijn recht komt, een wereld zoals God die bedoelt heeft.
We hebben mensen nodig die durven dromen. We hebben mensen nodig die zich in hun denken laten meevoeren door de Geest.

Waar is dan de Geest werkzaam – hoe herkennen we dat?
De Geest is overal daar waar we God als de Levende leren kennen en ervaren. En God leren we het beste kennen in Jezus Christus. Waar iemand spreekt vanuit levend geloof en dit raakt de ander en slaat over op de ander, dáár is de Geest bij aanwezig, daar is de Geest de drijvende kracht erachter.

Zo horen Geest en geloof bij elkaar.
De Heilige Geest schenkt geloof.

Wat ik zo mooi vindt is dat de Heilige Geest er voor ieder mens is, maakt niet uit hoe oud je bent of hoe jong, welke plek je hebt in de samenleving en wat voor karakter je ook hebt, God is met zijn Geest bij een ieder van ons. We mensen zijn allen verschillend en horen toch bij God.

De Geest is dus als een regen voor droog land, als regen voor onze ziel. Waaruit nieuwe bloei voortkomt. We mogen blijven dromen van iets nieuws, iets anders. We mogen dromen van een door Gods geest bezielde wereld. Hoe oud je ook bent, hoe klem je je ook in een bepaalde situatie voelt je mag blijven dromen.

Maar nu komt het spannende: het gaat niet erom dat wij een programma maken voor de wereld hoe die moet zijn. Nee, er wordt omgekeerd gevraagd dat we ontvankelijk zijn voor de Geest, voor dat wat God ons wil vertellen. Dat we onze beelden en gedachten laten inkleuren door de Geest van God.

Dat is de kunst te zien en horen wat God ons op dat moment wil vertellen. Ik noem dat openstaan voor de Geest. Als je daarvoor openstaat zie je altijd opnieuw ongekende mogelijkheden je leven binnenwandelen, vaak uit een onverwachte hoek.

We kunnen ook voor elkaar de stem van de Geest worden. Dat is vaak voor onszelf onverwacht. Soms horen we het achteraf: “Daar op dat moment heb je iets gezegd dat me zeer heeft geraakt.”

Dat is wat God ons wil vertellen: niemand is te oud of te jong, niemand is te afhankelijk of onvrij, om door de Geest geraakt te worden en van daaruit te spreken.

De boodschap van Pinksteren is:
God laat ons niet alleen
God wil ons bezielen met zijn Geest
opdat wij, wat ons bezield, ook weer doorgeven.

Amen


Lezing

Joël 2:26-3:2

Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de Heer, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.
Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de Heer, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.
Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.


Liederen

670:1

Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

687:1

Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

675:1

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!


Gebeden

God,
aangeraakt door de Geest durven wij vrijmoedig te bidden:
Kom, heilige Geest, en genees met uw zachtheid
de harten van allen die naar lichaam en ziel gewond zijn…

Kom, heilige Geest, en raak met uw vuur
de harten van wie koud zijn en versteend…
Kom, heilige Geest, en raak met uw adem
allen die leven in benauwenis…

Kom, heilige Geest, en beziel met uw kracht
allen die zwak en weerloos zijn…

Kom, heilige Geest, en wijs de weg
aan allen die verloren lopen…
Kom, heilige Geest, en geef uw vrede
overal waar strijd het leven beheerst…

Kom, heilige Geest, en maak zuiver
al wat onrein en onoprecht is…

Kom, heilige Geest, hoor ons smeken
en geef ons uw zevenvoudige gaven,
vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.
Amen.


Zegen

Gods zegen zei met ons,
Zijn zegen moge om ons heen en in ons stralen.
Gods zegen moge ons verwarmen totdat wij door zijn Geest zo beginnen te gloeien dat vreemdelingen bij ons komen om zich eraan te verwarmen.

Gods zegen moge uit onze ogen licht laten stralen als twee kaarsen voor ieder venster van ons huis, die verdwaalden uitnodigen,
bescherming te zoeken tijdens een stormachtige nacht.

Wie we ook mogen ontmoeten op onze wegen,
God geve ons een vriendelijke blik.
Amen.


Collecte

De collecte van 31 mei – 6 juni is bestemd voor het Missionair Werk van de Protestantse kerk.

Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu.
De kerk is uit de levens van veel mensen verdwenen. Samen met twintigers en dertigers zoekt Vondst naar de waarde en betekenis van oude bronnen van geloven in de actuele maatschappij.

Met uw bijdrage steunt u Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland.
We bevelen de collecte van harte bij u aan!

Scan de QR-code en u komt direct op de betaalpagina voor de collecte. U kunt hiermee heel eenvoudig, via IDEAL, uw bijdrage aan deze collecte geven.

Maar u kunt ook gebruik maken van deze link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/31c9871f02b9ec4bbca31a0d5bc862b8

 

Vergeet ook de kerk niet:
Uw gift voor het werk van de lutherse gemeente Zuid-Nederland kunt u overmaken naar NL43 RABO 0373 7412 51 t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.