Overdenking Matteüs 2:1-12 vervuld van diepe vreugde

Vervuld van diepe vreugde

Epifanie is het kerstfeest zoals Matteüs dat vertelt. En bij Matteüs gaat het dus niet om de stal en de voederbak en de mensen uit de buurt.
Matteüs vertelt erover hoe de schijn van het licht van dit goddelijke kind tot in de verste landen reikt.
De magiërs uit Perzië, het huidige Iran, hebben de ster gezien. De magiërs, waren priesters en tegelijk ook sterrenkundigen.
Je zou kunnen zeggen dat ze wetenschappers waren. Op 6 januari arriveerden de wijzen, de wetenschappers uit het Oosten bij het kind in Betlehem.

Tijdens de pandemie werd ons allen duidelijk hoe belangrijk de ‘wijzen’, de wetenschappers, zijn die ons de weg wijzen met hun kennis.
En ja bij wetenschappers hoort ook de eigenschap dat men goed weet wat men niet weet.
Door het teken van de ster waren ze op weg gegaan, zeg maar op onderzoek uitgegaan.
Ze weten niet alles. Ze zijn bereid om te vragen.

In Jeruzalem aangekomen vragen ze naar de verdere weg.
De wijzen die op zoek zijn naar een pasgeboren koning stuiten hierbij op een machthebber die van dit nieuws schrikt.
De koning Herodes hoort hun uit en draagt hen op naar Betlehem te gaan een nauwkeurig onderzoek in te stellen over hun bevindingen en daarvan verslag uit te brengen.

De wijzen dreigen hier onderdeel en speelbal te worden van Herodes gewelddadig gevecht om zijn macht te behouden.

“Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg.
Nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, tot dat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.” zo vertelt Mattheüs.

Hier had ik altijd wat overheen gelezen omdat we zo snel mogelijk naar het kind willen.
De vreugde neemt van hen bezit nog voordat ze bij het kind zijn aangekomen.
Dat ze de ster zien en dat de ster hen de weg heeft gewezen, dat ze hun doel bereikt hebben dat schenkt hen diepe vreugde.

Diepe vreugde is meer dan blij zijn. Diepe vreugde is een diep en langer durend gevoel dat het goed is, dat je ziel gedragen wordt. En dat kan alleen God!
Dat gevoel is er al voordat ze het huis binnengaan.

Hoe vind je God midden in deze wereld? Dat is helemaal niet zo makkelijk.
Je moet om je heen kijken, het lichtje zien dat het verlangen naar dit licht in jezelf laat ontbranden.
Je moet bereid zijn te zoeken, en dus moet je bereid zijn op weg te gaan.
Soms moet je ook onderweg naar de weg vragen.

De wijzen wisten niet de weg daarnaartoe, maar ze wisten wat ze zochten. Zij zochten God!
De ster bracht hen bij een pasgeboren kind. Voor hen was het geen vraag zij wierpen zich neer om hem de eer te bewijzen.
Als u God ontmoet wat zou u dan doen? Hoe gaan wij God de eer bewijzen?

Misschien is dat iets om over na te denken.
Eren we God met een lied, een dankgebed met het branden van een kaars …

En ze hadden kostbare geschenken bij zich. Mooie geschenken in kistjes.
De kostbare geschenken laten aan de ene kant zien dat de wijzen bemiddeld waren maar ze laten ook zien hoe zeer ze dit kind, de Zoon van God, waarderen.

De wijzen lieten zich opnieuw door God leiden door niet terug te keren naar Herodes maar via een andere weg naar huis te reizen.

Waar zien wij in deze soms donkere tijden een ster.
Gods licht schijnt ook in deze dagen in onze wereld.
God wil ons met zijn licht de weg wijzen naar dit goddelijk kind.
De vraag is of wij ons laten leiden, laten verleiden om op weg te gaan naar waar we het goddelijke vinden dat ons diepe vreugde schenkt.

Amen


Lezing

Matteüs 2: 1-12

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.
Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.
‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’

Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind.
Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’

Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.
Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder.
Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.

Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.


Gebed

Goede God, vol vertrouwen mogen wij ons tot U wenden,
want er is geen ding dat wij U niet kunnen vragen.
Zo bidden wij U:
voor de kerk en allen die ons daarin leiden;
dat haar verkondiging mag getuigen van uw Geest,
dat haar leer warmte en liefde uitstraalt
en ruimte geeft aan ieder die in haar onderdak zoekt…
voor ouders en ieder die de zorg heeft voor kinderen;
dat zij hun een veilige omgeving bieden om op te groeien,
dat zij hen liefdevol en toegewijd mogen voorgaan in geloof
en zo mogen voorbereiden op een goede toekomst…
voor kinderen en jongeren, op weg naar volwassenheid;
dat zij voor hun omgeving een bron van vreugde mogen zijn,
dat zij in alle rust hun roeping en bestemming leren ontdekken
en mogen groeien in kennis en inzicht, in wijsheid en liefde…
voor allen die in hun leven gebrokenheid of eenzaamheid ervaren;
dat zij mensen ontmoeten die naar hen omzien en hun warmte bieden,
dat zij zich door U gekend en geliefd mogen weten
en daaruit kracht en moed kunnen putten…
God, zo komen wij tot U met al onze zorgen en gebeden.
U bent groter dan ons hart, U weet alles.
Wil naar ons horen zoals een vader naar zijn kind,
door Jezus Christus, onze Heer,
Die ons geleerd heeft te bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want U is het rijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.


Zegen

God zij met jou.
Ga in vrede, je pad ligt open.
De Levende God gaat met je mee
en ruimt alle hindernissen op.

De Levende God zij met jou
en zal zorg voor je dragen.
De Levende God
zal in je schaduwen lopen
en legt zich bij je neer in je slaap.
De Levende God blijft bij jou.
God zij met jou.
Moge jij bij Hem blijven.
Amen


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:

Zondagsbrief- Overdenking 3 januari 2021 – Epifanias

Collecte

De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de eigen kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Uw gift overmaken naar:
Bankrekening NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland
Onder vermelding:
Gift voor het Werk van de Kerk


Een goede en gezegende zondag gewenst,
ds. Susanne Freytag en ds. Willem Boon