25 juni was het de gedenkdag van de confessie van Augsburg, een belangrijk belijdenis document voor de lutheranen én voor de protestanten.

Ik sta voor wat ik geloof

Vandaag zou ik in de kerk van Heerlen, met terugwerkende kracht de dag van de Augsburgse belijdenis hebben gevierd. Met enthousiasme teruggrijpen naar een belijdenis? Klinkt dat niet een beetje on-modern? Zijn al die belijdenissen niet een teken van het op papier zetten, wat de anderen fout doen en wij goed? Kerkelijke gelijkhebberij?

In het Evangelie luisteren we mee met een oude discussie in de vroege Christelijke kerk. In de begintijd van het Christendom was de groep van aanhangers van Jezus vooral een Joodse groep. Het was dus een intern Joodse discussie. Ging het in die vroege gemeente om de navolging van Jezus of ging het om de Joodse regels, als je er echt bij wilde horen.
Daar was het Evangelie van vandaag een weerslag van. In kwade tijden werden stukken uit de bijbel zoals die van vandaag zelfs misbruikt om als Christen zich af te zetten tegen de Joodse gemeenschap, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Nu wordt ook een parallel met de Augsburgse confessie zichtbaar: Ook in latere tijden werd er met plezier over geloofszaken gediscussieerd en aan het touw van gelijk of ongelijk getrokken. Hield je je aan de regels van de Rooms katholieke kerk of ging het om iets anders?

Bij de eerste Christenen ging het bepaald niet om anti-Joodse gevoelens. Zij waren zelf Joden en leefden voornamelijk naar de Joodse wetsregels. De discussie of niet-Joden bij de Christelijke gemeenschap betrokken konden worden moest nog eigenlijk beginnen. Het wezenlijke van de uiteenzetting binnen die Jonge Kerk was vooral de boodschap van Jezus over Gods liefde en trouw en de genade en de vergeving, in een woord: blijde boodschap.
Die vergeving en die liefde was niet afhankelijk van het vasthouden aan de wet, maar van het vertrouwen in God. En dat was wel een heel wezenlijke discussie. Het geheim van het kunnen vertrouwen op Gods liefde lag verborgen in het vertrouwen op de boodschap van Jezus.

De parallel met Augsburg wordt nu ook duidelijk. Het ging in 1530 niet om een zich afzetten tegen de Rooms-Katholieken, maar om een duidelijke uiteenzetting waar het in het Christelijke geloof uiteindelijk om draait: Om het vertrouwen in de liefde van God.
Die discussie komt in de wereld van geloven telkens weer opzetten.
Hoe vaak hoor ik niet, dat mensen, door Christenen opzij gezet worden, omdat ze zich niet netjes aan alle regels houden. “Er staat toch in de Bijbel geschreven, dat…” Vrouwen moeten hoedjes dragen, of zelfs uitvoerigere hoofdbedekking; mannen moeten een baard dragen. Homoseksualiteit is een zonde…
Twee keer per zondag moet je naar de kerk en je moet als volwassene pas gedoopt worden. Als echte gelovige moet je in vreemde talen spreken… Allemaal regels, die je moet kunnen afhaken, om met vertrouwen aan het einde van je leven je ogen te kunnen sluiten. Zonder ziekenzalving kom je er niet en als je samen woont zonder kerkelijke zegen leef je in doodszonde en mag je de sacramenten niet ontvangen..

Het ontkennen van al die wettelijke bepalingen daar ging het in de vroege Christelijke kerk om en in Augsburg. Het ging om het te mogen en kunnen geloven in Gods liefde en zijn troostvolle liefde.
Jezus wijst ernaar in zijn verkondiging, dat je je opnieuw kunt openstellen voor het geloof in de liefde van God. Wordt opnieuw geboren… wordt als een kind…

Het ging om wezenlijke zaken in de vroege Christenheid en in Augsburg en daarom ben ik dankbaar predikant te mogen zijn in een kerk die zich vasthoudt aan de onveranderde Augsburgse Confessie.
Amen.


Lezing

Johannes 5:39–46

U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben.
Welnu, de Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.
Niet dat de mensen mij moeten eren, maar ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u.
Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren.
Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen?
Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven.
U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan.
Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven.
Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg?’


Liederen

Psalm 119:46

Gerechtigheid en recht heb ik gedaan,
geef mij niet over aan wie mij verdrukken.
Zij klagen mij op valse gronden aan,
buigen het recht om mij te laten bukken.
Wees Gij mijn borg en doe mijn recht bestaan,
spreek Gij uw woord en breek hun trots aan stukken.

Lied 903:1

Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Lied 898:4

Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed,
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.


Voorbeden

God we danken u
Dat u tot ons spreekt door uw Schriften
Help ons te luisteren naar uw Woord
en schenk uw Geest aan allen
die uw Woord uitleggen

God help ons
om niet onze eigen eer te zoeken
help ons dat we u herkennen
als onze God
help ons te leren
u te eren
boven alles wat ons overkomt

God help ons
Waar ons geweten ons aanklaagt
Waar we doen
Wat niet goed is voor ons
en onze wereld
Waar we wegkijken
van het onrecht op deze wereld
help ons
waar we ons verschuilen achter
al onze excuses.

God we bidden u
voor allen die zoeken
voor allen die onrustig zijn
voor allen die angstig zijn
voor allen die in tevredenheid genesteld zijn
voor allen die alles vol energie aanpakken
voor ons allen bidden wij
dat wij uw liefde ervaren
die het hart rust schenkt.

Amen


Zegen

God de Vader, de Almachtige,
de Zoon
en de Heilige Geest,
zegene en behoede ons.

Amen


Collecte

De collecte van 28 juni tot en met 4 juli is bestemd voor het wereldwijde werk van de Lutherse Wereld Federatie (LWF).

Deze federatie is over de hele wereld actief.
In Afrika in Angola, Ethiopië, Kameroen, Madagaskar, Mozambique, Namibië, Sierra Leone. Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika.
In Azië in Bangladesch, India, Indonesië, Myanmar en Palestina.
In Oost Europa in Hongarije, Estland, Letland, Roemenië, Rusland, Slowakije en Tsjechië.
In Latijns Amerika en de Cariben in Argentinië, Bolivia, Brazilië, Columbia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Mexico, Nicaragua, Peru en Venezuela.

in 2019 heeft het LWF 47 projecten van aangesloten kerken en landelijke LWF organisaties ondersteund met een bedrag van in totaal 1,9 miljoen euro.
We bevelen de collecte van harte bij u aan!
Bij voorbaat hartelijk dank.

Scan de QR-code en u komt direct op de betaalpagina voor de collecte. U kunt hiermee heel eenvoudig, via iDEAL, uw bijdrage aan deze collecte geven.

 

 

Maar u kunt ook gebruik maken van deze link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/31c9871f02b9ec4bbca31a0d5bc862b8

 

Vergeet ook de kerk niet:
Uw gift voor het werk van de lutherse gemeente Zuid-Nederland kunt u overmaken naar:
NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:
Overdenking 28 juni 2020 3e na Trinitatis

De link naar deze video op YouTube:
https://youtu.be/yBRWRnbov4Y

De Lutherse gemeente Zuid-Nederland heeft een eigen YouTube-kanaal
waar u meer overdenkingen kunt bekijken:
https://www.youtube.com/channel/UCFdBWisHoL8RQdD_5fqaaGw