Hoor mij Heer als ik tot u roep, uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij. Halleluja.

Overdenking

Sinds de corona-crisis uitbrak horen en lezen we dagelijks over de zorgen van mensen over hun werk. Toen het hele openbare leven was stil gelegd, werden mensen bang dat ze hun werk zouden verliezen. Wat gaat er gebeuren en waar zullen we van leven? Regering, wat gaan jullie doen om ons te helpen? Massaal vragen mensen de overheid om hulp.

Het gebed van Jezus dat we in het evangelieverhaal van Johannes hoofdstuk 17 lezen, heeft te maken met het einde van Jezus’ werk. Vlak voor hij gearresteerd wordt, roept Jezus God aan.
Hij doet dat vanuit het diepst van zijn ziel. Want hij beseft heel goed dat zijn vijanden van hem en zijn activiteiten af willen. Hoe blij anderen ook met hem zijn. Juist dàt maakt Jezus zo gevaarlijk voor schriftgeleerden en farizeeën. Ze haten Jezus zo verschrikkelijk.

De hulpvraag van Jezus is hoe het verder moet met God’s Woord zoals hij dat verkondigd had.
Gaat dat nog wel verder de wereld door? En hoe moet het met de apostelen en al die andere mensen die Hem gevolgd zijn en die zo gelukkig zijn met wat hij zegt en doet? Hij heeft ze naar lijf en ziel genezen. Hun leven en geloof gericht op de komst van God’s koninkrijk van liefde. Blijven die zelfde mensen nu achter zonder enige leiding en zorg, als wezen? Hoe kunnen ze als volgelingen van Jezus blijven geloven? En hoe kunnen ze leven uit God’s Woord in een wereld die hen net zo haat als Jezus zelf? Ze zullen dat in die wereld moeten doen.

Jezus weet als geen ander hoe moeilijk dat is. Hij was zelf regelmatig aangelopen tegen farizeeën en schriftgeleerden. Mensen die het tegengeluid van Jezus tegen hun overtuiging niet verdroegen.
Zij hadden hem altijd tegengewerkt en uiteindelijk op zijn dood aangestuurd. Tegenwerking en vervolging zouden ook zijn volgelingen ondervinden. Die zouden het alleen op eigen kracht, niet volhouden.

“O God, wilt U ze helpen zoals u mij geholpen hebt. Wees net zo één met hen als met mij, Jezus.
Houd net zo veel van hen als van mij. Geef het hen, dat zij van hun kant net zo één zijn met U en van U houden als ik doe. Dan zal het ze lukken te leven met en uit uw Woord en dat dóór te geven.
Samen met ons zal het ze lukken.“

In die éénheid van God, Jezus en allen die in hen geloven gaat de verkondiging van God’s Woord nu al 20 eeuwen voort. En brengt het ons mensen op onze levensweg geloof, hoop en liefde. Wat er ook gebeurt. Als een basis voor de manier waarop we in het leven staan, met de dingen die gebeuren omgaan, èn als een vangnet voor als het moeilijk is. God zij dank.

Amen


 

Op deze zondag na de Hemelvaart van Christus voelen de volgelingen van Jezus zich als verweesd achtergelaten. Dit is een deel van een gebed, het is een gesprek van Jezus met God. Hij vraagt daarin om bescherming voor al zijn volgelingen. Niet alleen de leerlingen uit Jezus tijd maar ook allen daarna.

Lezing

Johannes 17: 14 -21

Ik heb hun uw woord gegeven.
De wereld haat hen,
omdat ze niet bij de wereld horen,
zoals ook ik niet bij de wereld hoor.
Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen,
maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.

Ze horen niet bij de wereld,
zoals ik niet bij de wereld hoor.
Heilig hen dan door de waarheid.
Uw woord is de waarheid.

Ik zend hen naar de wereld,
zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.
Ik heb mij geheiligd omwille van hen,
zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Ik bid niet alleen voor hen,
maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.
Laat hen allen één zijn, Vader.
Zoals u in mij bent en ik in u,
laat hen zo ook in ons zijn,
opdat de wereld gelooft
dat u mij hebt gezonden.


Liederen

Psalm 27:1

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Lied 835:1

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Lied 838:1

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.


Gebeden

God we danken u
Voor het leven dat u ons schenkt
Voor de mensen die om ons geven
Waar we voor anderen van betekenis kunnen zijn

God we bidden
Om uw wijsheid
Om uw geduld
Om uw kracht en bescherming

God we roepen u aan
Om allen die gebukt gaan onder ziekte
Om allen die vrezen voor hun werk en bedrijf
Voor wie zonder inkomen zijn
Hier in ons rijke land en overal op de wereld

Wees met uw woord ons een leidraad
Naar een wereld zoals u die bedoelt


Zegen

God we bidden om uw zegen:

De Heer zij voor je,
Om je de juiste weg te wijzen,

De Heer zij naast je
Om je bij de hand te nemen.

De Heer zij achter je
Om je in Zijn armen te sluiten en
Om je te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder je
Om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.

De Heer zij in je,
Om je te troosten als je verdriet hebt.

De Heer zij rondom je
Als een beschermende muur,
Wanneer anderen over je heen willen vallen

De Heer zij boven je
Om je te zegenen.
Zo zegen God jou vandaag, morgen
En in der eeuwigheid.

Amen


Collecte

De collecte van de week 24 mei – 30 mei is bestemd
voor het diaconale werk van de eigen Gemeente.

Een beetje liefde
kan als een druppel water zijn
die een bloem de kracht geeft
zich weer op te richten

Daarvoor bij voorbaat dank!

Scan de QR-code en u komt direct op de betaalpagina voor de collecte. U kunt hiermee heel eenvoudig, via IDEAL, uw bijdrage aan deze collecte geven.

Maar u kunt ook gebruik maken van deze link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/31c9871f02b9ec4bbca31a0d5bc862b8

 

Vergeet ook de kerk niet:
Uw gift voor het werk van de lutherse gemeente Zuid-Nederland kunt u overmaken naar NL43 RABO 0373 7412 51 t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.