De Lutherse kerk op de hoek van de Jacob Canis en de Prins Hendrikstraat is een inspiratieplek in de stad. Je kunt hier andere mensen ontmoeten of in stilte tot rust komen en je vragen en zorgen voorleggen aan God. Wij zien het geloof als een voortdurende zoektocht. Iedereen die op deze reis met ons mee wil gaan, is van harte welkom. Samen bouwen we aan een wereld van vrede en recht, in de wetenschap dat wij allemaal Gods kinderen zijn en dus elkaars broeders en zusters.

Eredienst
Eens in de 2 weken is er een kerkdienst om 10:00 uur. De vormen en gebruiken van onze eredienst verbinden ons met de geloofsgemeenschap door de eeuwen heen en met Lutheranen elders in de wereld. Wij proberen van elke dienst een feest maken, waarvan mensen iets meenemen voor hun alledaagse leven.

Meer dan een kerkdienst
Er zijn vele mogelijkheden van samen zijn, waardoor mensen zich betrokken voelen bij onze kerkgemeenschap. Door in de tuin te werken of te klussen aan het gebouw, door mensen te bezoeken of door praktische hulp te geven aan iemand die dat nodig heeft. Maar ook door muziek te maken: in de lutherse traditie is muziek heel belangrijk.
We doen samen met andere kerken mee aan acties, bijvoorbeeld voor de Voedselbank. Via de Raad van Kerken Nijmegen zijn we verbonden met andere geloofs-gemeenschappen in de stad. En we zijn aangesloten bij het LHTBQ+netwerk van Wijdekerk.nl.
Ons kerkgebouw wordt verhuurd voor culturele activiteiten en muziekrepetities. Bij de herdenking van het bombardement van 1944 neemt de kerk een grote plaats in.

Bestuur
De kern Nijmegen heeft 85 belijdende leden en 88 doopleden. Het dagelijks bestuur van de kern berust bij de Kerncommissie, er is een kostergroep en een werkgroep pastoraat. Op dit moment voeren wij ook taken uit voor beheer en verhuur van het kerkgebouw. Zie hiervoor www.luthersekerknijmegen.nl

Lutherse identiteit
De lutheranen maken sinds 2004 deel uit van de Protestantse kerk in Nederland. Zij zijn daarin de kleinste partner, maar wereldwijd zijn zo’n tachtig miljoen mensen lid van lutherse kerken. Lutheranen vind je over de hele wereld.
Wij baseren ons op het evangelie van Jezus Christus zoals dat door Maarten Luther, kerkhervormer uit de 16e eeuw, herontdekt werd. Hij leerde ons dat we leven uit genade. We beseffen dat wij niet voldoen aan de maatstaven van een goed leven, maar wij vertrouwen op Gods kracht die ons vernieuwt. Het geloof wekt in ons het verlangen om de medemens te helpen. Luther zegt:

Een christen is een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan.
Een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en ieders onderdaan.

Wij zijn vrij in het geloof in God. En wij zijn dienstbaar in de daaruit voortvloeiende liefde.

Al 400 jaar in deze stad
In 1623 werd de eerste lutherse dienst in Nijmegen gehouden, met ds. Herman Bergfeld uit Kleve en 28 lutheranen. In 1651 kwam de eerste vaste lutherse predikant hier maar het was toen nog een schuilkerk. Vanaf 1670 mochten lutheranen in Nijmegen vrij en openlijk kerkdiensten houden. Ze kochten toen meteen de leegstaande kapel van het St. Nicolaasgasthuis aan de Grotestraat. In 1671 werd dit gebouw in gebruik genomen. Uit dat jaar dateren de kansel, de psalmborden en het offerblok die nog steeds in de kerk te zien zijn. Zo’n 250 jaar later, op 24 maart 1924, verhuisden de lutheranen naar het leegstaande evangelisatielokaal aan de Jacob Canisstraat. Op 28 september 1924 werd de nieuwe kerk ingewijd. In 2024 gedenken we 100 jaar Lutherse kerk op de huidige locatie!

Onze Lutherse kerk staat aan de Prins Hendrikstraat 79, (hoek Jacob Canisstraat) Nijmegen-Oost.
Voor de kerkdiensten zie de Vieringen Nijmegen

Onze predikant is:   mw. ds. S. Freytag

Verhuur kerkgebouw

  • Het kerkgebouw is zeer geschikt voor (kamer)muziekuitvoeringen.
  • Daarvoor wordt het gebouw regelmatig verhuurd.
  • Er is een mobiele rolstoelopgang aanwezig.
  • Zie hiervoor www.luthersekerknijmegen.nl

Coördinatie: