30 augustus – Het Boek Ruth deel 9

Het is een jongen!

Overdenking

En zij leefden lang en gelukkig zo eindigt een sprookje. Boaz neemt Ruth tot zijn vrouw en slaapt met haar. Of er liefde in het spel is weten we niet, dat wordt niet gezegd en speelt ook geen rol. Wat we wel weten is dat ze elkaar respecteren.
“De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde hem een zoon”.
Hoewel God de hele tijd op de achtergrond een rol heeft gespeeld in dit verhaal is het hier voor de eerste keer dat gezegd wordt dat God iets heeft gedaan.
Hoewel we mensen in het regelen van de voortplanting tot veel instaat zijn heeft het krijgen van een kind ook in onze tijd nog het karakter van een wonder, een geschenk van God.

De geboorte van een zoon dat is de ultieme vervulling van deze verbintenis. Daar draait het hele verhaal om.
De grootste betekenis heeft de geboorte van een zoon voor Noömi!
Want dat is in wezen het grootste wonder dat zij die geen toekomst meer had langs een volstrekt onverwachte weg weer een toekomst kreeg.
Het kind is voor en van Noömi. Het kind zet de familielijn voort. Hij is nu de erfgenaam van Noömi en Elimelech. Daarom ook neemt zij het kind op schoot en gaat er voor zorgen.
Noömi die haar man en beide zonen verloor krijgt toch een kleinkind!
Nu klinkt het alsof alleen de zonen tellen dat wordt gelukkig ook meteen weer gerelativeerd. Ruth de schoondochter wordt geprezen dat ze meer waard is dan zeven zonen!
Noömi wordt stil van geluk. De vrouwen verwoorden wat in haar omgaat, de dank voor God voor dit geschenk, de dank voor de zoon die haar levensvreugde schenkt en die later voor haar zal kunnen zorgen.
De vrouwen zijn het die de zoon een naam geven. Obed is zijn naam wat ‘dienaar’ betekent.

Noömi is stil van geluk. Wat een andere Noömi treffen we hier aan dan aan het begin van het verhaal. Noömi keerde terug zonder hoop en nu! Het kan keren! Noömi’s bitterheid is vervlogen.

Ik moet zeggen het Bijbelboek heet naar Ruth, maar ondertussen denk ik dat het verhaal meer nog over Noömi gaat.

Dit kind is juridisch gezien een afstammeling van Noömi en Elimelech. Het kind is uit genade aan haar geschonken door Ruth, Boaz en door God op de achtergrond.

In dat licht is de geslachtslijn waarmee het boek eindigt op z’n minst merkwaardig. Daarin staat namelijk dat Boaz de vader is van Obed. Obed is overigens zo bijzonder omdat hij de grootvader van koning David is.

Hij staat in de geslachtslijn van koning David en die lijn zal nog doorgaan tot aan Jezus. Ruth, de moabitische, deze buitenlandse vrouw, wordt zelfs in het geslachtsregister van Jezus genoemd (Matteüs 1:2-6a).

Dit familieverhaal mag ons ook eraan herinneren dat wij allemaal ook in een lijn van generaties staan. Wij zijn verbonden met de vorige en de komende generaties. We stammen af van onze ouders en onze grootouders. Wat dat betekent is niet te onderschatten!

Wat dit verhaal tegelijkertijd ook laat zien is dat het niet altijd om een biologische lijn gaat maar ook om een lijn van loyaliteit en verbondenheid.

Ruth en Boaz zijn bijzondere mensen omdat ze zich het lot van een ander aantrekken. Zij zijn loyaal aan wat van hen gevraagd wordt zo neemt God hen in dienst in een lijn die veel verder reikt dan een mens kan overzien.

Wie had ooit gedacht dat de terugkeer van een twee arme weduwen uit Moab zulke gevolgen zou hebben voor Israël.

De naam Obed dienaar is iets dat we uit dit verhaal kunnen meenemen. Wat betekent het om te dienen? De ene keer is dat door trouw te zijn, de andere keer door iets los te laten. De ene keer door iets op de achtergrond te regelen, de andere keer door op de voorgrond op te treden. Er zijn zo veel verschillende manieren om God en het goede te dienen.

Amen


Introductie Bijbellezing

Het verhaal gaat ten einde. Het slot an een aangrijpend familieverhaal. Het verhaal van Noömi en het verhaal van Ruth.
Een verhaal met een happy-eind.
Een familieverhaal dat we nu nog kennen en lezen omdat het opgenomen is in de geschiedenis van Israël.


Lezing

Ruth 4:13-22

Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon.

De vrouwen zeiden tegen Noömi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ Noömi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David

Dit zijn de nakomelingen van Peres: Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Ram, Ram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed, Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte David.


Liederen

Psalm 103a:1

Loof nu, mijn ziel, de Here,
loof, al wat in mij is, zijn naam!
Vergeet niet, hoeveel keren
de Here u heeft welgedaan.
Hij wil uw schuld vergeven,
u redden van de dood,
gij zijt met heel uw leven
geborgen in zijn schoot.
De Heer vernieuwt uw krachten
als van een adelaar,
Hij maakt wie Hem verwachten
al zijn beloften waar.

Lied 910:1

Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.


Voorbeden

Eeuwige God,
naar u slaan wij onze ogen op,
naar u die in de hemel troont,
en vragen u of u ons genadig wilt zijn. Wij bidden u:

• voor mensen die zich eigenzinnig van u afkeren,
die geen boodschap hebben aan wat u zegt;
dat zij uw liefde en barmhartigheid leren kennen,
dat zij hun opstandigheid jegens u laten varen…

• voor de profeten die in elke tijd in ons midden zijn,
voor ieder die in onze wereld van u spreekt;
dat zij gerespecteerd en gehoord worden,
dat wat zij zeggen beaamd wordt en navolging vindt…

• voor mensen die de schoonheid van zwakheid zien,
die u ontwaren in wat weerloos en kwetsbaar is;
dat zij uit uw genade hun krachten ten goede gebruiken,
en vreugde brengen bij de mensen om hen heen…

• voor onze dominees, ouderlingen, diakenen en kerkelijke medewerkers, voor ieder die zich met hart en ziel inzet voor het geloof; dat zij openstaan voor nieuwe ideeën en gedachten,
dat zij zich blijven verwonderen over de kracht
van uw Geest…

Eeuwige God,
voor heel veel dingen bidden wij U,
voor de wereld, voor de mensen om ons heen,
voor uw kerk op aarde en haar dienaren.
Wil onze gebeden verhoren
en leg eenvoud en kracht in ons hart,
vandaag en alle dagen.
Amen.


Zegen

Moge God de Vader ons zegenen
moge God de Zoon ons heel maken
moge de Heilige Geest ons verlichten
moge de engel van de vrede over ons waken
en ons tenslotte leiden door Gods genade
tot in het eeuwig koninkrijk
Amen.


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:

Ruth deel 5 – Overdenking 2 augustus 2020 – 8e na Trinitatis

De link naar deze video op YouTube:
https://youtu.be/vFZ-OX-ts0k

De Lutherse gemeente Zuid-Nederland heeft een eigen YouTube-kanaal
waar u veel meer overdenkingen kunt bekijken:
https://www.youtube.com/channel/UCFdBWisHoL8RQdD_5fqaaGw


Collecte

De collecte van deze week is bestemd voor de eigen kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

De collecte gaat nu digitaal op een betaalpagina via iDEAL.
Die kunt u bereiken door de QR-code te scannen met uw smartphone of via deze link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/31c9871f02b9ec4bbca31a0d5bc862b8

Maar u uw gift ook overmaken naar:
Bankrekening NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland


Een goede en gezegende zondag gewenst,
ds. Susanne Freytag en ds. Willem Boon