25 april 2021 Zondag Jubilate (Juicht)

God schenkt de vermoeide kracht

Vandaag hebben we het over opbeurende woorden voor mensen die moe en moedeloos zijn. Over God als bron van nieuwe kracht en nieuwe energie.

Vandaag is het de derde zondag na Pasen, zondag Jubilate. Dat betekent: “Jubelt, juicht” en is ontleend aan het eerste vers van Psalm 66: “Juicht Gode, gij ganse aarde”. Sinds de dag dat Jezus is opgewekt uit de dood moet de aarde daarover jubelen.

 


Psalm 66:1

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d’aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.


Lezing

We horen woorden van de profeet Jesaja. Deze woorden zijn gericht aan het volk dat op dat moment in ballingschap leefde. Hij antwoordt namens God op de klacht van het volk dat zij door God vergeten zijn.

Jesaja 40: 26-31

Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen?
Hij laat het ?leger? sterren voltallig uitrukken,
hij roept ze bij hun naam, een voor een;
door zijn kracht en onmetelijke grootheid
ontbreekt er niet één.
Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je:
‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen,
mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Een eeuwige God is de HEER,
schepper van de einden der aarde.
Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te doorgronden.
Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,
zelfs sterke helden struikelen,
maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.


Overdenking

Hoe schenk je troost en nieuwe kracht aan mensen die het niet meer zien zitten, die moe en uitgeput zijn? De woorden van de profeet Jesaja zijn woorden van troost voor het volk Israël dat in ballingschap leeft. Hun klacht is ‘God heeft ons in de steek gelaten, ziet ons niet meer.’

Ook wij zien het soms niet meer zitten. We zijn moe van de corona-maatregelen, moe van de beperkingen die dit ons oplegt. Het niet kunnen doen wat je graag wilt dat is ook vermoeiend. We verliezen gaande weg de hoop op een terugkeer naar het oude.

Maar willen we nu écht terug naar het vele dat we willen. Moeten we terug naar een gejaag van het ene event naar het andere?
Ik wil het hier ook even opnemen vóór het gevoel dat we moe van iets zijn. De moeheid remt ons af en laat ons stil staan. Daarin ligt ook kans voor vernieuwing …

En wat doet Jesaja nu? Hoe schenkt hij troost en kracht aan de vermoeiden? Hij roept de mensen allereerst op om verder te kijken dan alles wat de mens hopeloos maakt.

“Kijk omhoog!”, zegt hij “Kijk naar de hemel en de sterren!” Kijk naar God, zijn schepping, kijk om je heen! Zie de schepping Gods. Als we deze dagen om ons heen kijken zien we hoe de natuur opstaat uit de winter – wat een kracht! Kijk hoe alles uitbundig tot bloei komt! Die mooie natuur in de lente! Kijk maar om je heen, de zon, de regen, dag en nacht. In al die dingen kun je God de schepper herkennen. Als je zo naar de natuur, de schepping kijkt zie je: God de eeuwige die nooit uitgeput raakt.

Wat Jesaja hier duidelijk maakt: De energie om de innerlijke vermoeidheid te overwinnen komt niet uit onszelf maar van buiten. “God geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed, wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht” Misschien hebt u dat ook eens meegemaakt, toen u in de put zat, hoe dan een goed woord van een ander u weer moed en hoop en daardoor energie geeft.

Wat Jesaja doet en probeert is de mensen weer in verbinding brengen met God: allereerst door te wijzen op Gods schepping. Jesaja probeert de mensen uit hun kleine, eigen, besloten wereld te halen en weer in verbinding te brengen met de onuitputtelijk bron van nieuwe kracht, die God is!

Kijk omhoog! Is de oproep van Jesaja en dat maakt de wereld meteen groter en wijder, plaatst je eigen sores in een ander perspectief. En wanneer je je zo opent voor God dan ontstaat er als vanzelf verbinding en stroomt energie jou kant op.
Jesaja vertelt: “Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht”, zo stellig zegt*Jesaja het en vervolgt: “hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.”

Wie leeft vanuit de hoop die vliegt, loopt en rent en wordt niet moe. Lopen en rennen dat kunnen we maar onze vleugels uitslaan … ? Dat beeld dat de mens zijn vleugels uitslaat als een adelaar is magnifiek. Wie zou niet verlost willen zijn van de aardse zwaarte en als een adelaar kunnen vliegen, zwaarteloos glijden in een hemelse vrijheid? Onze ziel zo vrij als een vogel …

Dat is wat hoop doet: het opent ons perspectief naar een wereld die groter is dan wijzelf, naar een wereld die God toebehoort. De hoop verbindt ons met God als bron van kracht, een kracht die onze ziel voedt.
Amen
ds. Susanne Freytag


Lied 977:1

Ga uit, o mens, zoek uw vreugd,
nu in de lente zich verheugt
al wat er leeft op aarde!
De gaarden zijn op ‘t schoonst gesierd,
opdat gij ‘t lieve leven viert,
dat God u openbaarde.


Voorbeden

Liefdevolle God, een machtige begeleider van de vermoeiden en hen die zich zwaar belast voelen bent U!
In verbondenheid met Jezus, uw Zoon, willen wij bidden:

voor allen die werkzaam zijn in een ziekenhuis of verpleeghuis, voor ieder die ondersteuning verleent aan mensen thuis; dat zij een goede begeleider mogen zijn voor wie aan hun zijn toevertrouwd, dat zij zich met liefde en geduld blijven inzetten voor het welzijn van hun medemens…

voor allen die in een rolstoel zitten of bedlegerig zijn, voor hen die vanwege een slechte gezondheid van anderen afhankelijk zijn; dat zij aandachtige zorg mogen ontvangen van behulpzame mensen, dat zij in al hun kwetsbaarheid mogen ervaren hoe uw oog op hen rust…

voor zovelen die het zonder familie en vrienden moeten stellen, voor ieder die vol twijfel is over zijn eigen bestaan; dat zij zich in een onbekende omgeving welkom mogen weten, dat zij mensen ontmoeten die zich geroepen voelen om hen te ondersteunen…

voor allen die leiding geven aan geloofsgemeenschappen; voor hen die zich geroepen weten tot het aansturen van mensen; dat zij respectvol omgaan met wie weerloos en kwetsbaar is, dat zij in Jezus, de goede herder, hun voorbeeld mogen vinden…

God, U die alle mensen tot heil wilt zijn, hoor ons bidden en smeken. Laat ons bouwen aan een zorgzame wereld, zoals ook uw Zoon zich heeft ingezet voor ons geluk en welzijn.

Dat bidden wij U in zijn naam.
Amen


Zegen

Moge de diepe vrede van het ruisen van de zee
en het geruststellende geluid van de golven altijd bij u zijn
Moge de diepe vrede van een koele lentebries bij u zijn
Moge de diepe vrede van een rustig landschap
het dartelende konijnen
en langs trekkende reeën u omringen
Moge de diepe vrede
van een heldere sterrenhemel over u zijn.
En moge de diepe vrede van de gemeenschap met God,
de almachtige Vader,
met Jezus onze broederlijke begeleider
en de Heilige Geest altijd bij u zijn.
In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest!
Amen


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:

Zondagsbrief-Overdenking 25 april 2021 -Jubilate

Collecte

De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de eigen kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Uw gift overmaken naar:
Bankrekening NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland
Onder vermelding:
Gift voor het Werk van de Kerk


Een goede en gezegende zondag gewenst,
ds. Susanne Freytag en ds. Willem Boon