Deze zondag Trinitatis is de zondag van de Drie-eenheid.
De ‘God van de liefde’ laat zich op een veelzijdige manier kennen, als God de Vader en Schepper, in zijn Zoon Jezus Christus als de mens geworden God en in de Heilige Geest die de gelovigen altijd opnieuw inspireert. Dat alles is samen de éne God.

GOD VERLAAT U NIET!

Deuteronomium 4: 31-34 en 39


Vandaag is het de eerste zondag na Pinksteren.
Deze zondag wordt genoemd naar de Drie-eenheid: zondag Trinitatis.
Met deze zondag wordt de periode van de kerkelijkefeesten, die met Kerstis begonnen, afgesloten.
We hebben vorige week de gave van de Geest herdacht en kennen nu Vader, Zoon en Geest.
In de kracht van de drieënige God gaan wij in de wereld aan het werk.


Psalm 8: 1

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.


Lezing

Mozes spreekt het volk toe en herinnert hen aan alles wat zij over het geloof en God moeten weten en onthouden. We lezen een kort stukje uit deze heel uitgebreide redevoering waarin Mozes een aantal zaken over God in herinnering brengt.

Deuteronomium 4: 31-34 en 39

Want de HEER, uw God, is een God van liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf storten. Wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet.
Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen?
Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd?
Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, in Egypte hebt zien doen.
Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet.


Overdenking

Op de markt van Constantinopel stonden eens mensen, die met elkaar in hevige strijd verwikkeld waren. Zij sloegen, volgens de overlevering elkaar met dode vissen in het gezicht. Het ging daarbij om een strijd over de manier waarop wij de drie-eenheid van God en de twee-naturen van Christus ons moesten voorstellen.
Ik heb eigenlijk nog nooit zo’n strijd over geloofspunten meegemaakt. Over moeilijk te begrijpen geloofspunten zoals de drie-eenheid van God springen we gewoon heen. Over de verschillen in het geloof tussen de godsdiensten op aarde wordt ook niet meer nagedacht.

Heeft dit allemaal te maken, met het feit, dat wij toleranter geworden zijn? Tolerantie heeft te maken met het woord tolereren, dat verdragen betekent. Ik vrees, dat dat niet klopt. Zo tolerant zijn wij in Nederland ondertussen allang niet meer. Een verschil van inzicht tussen mensen kan een aanleiding zijn van langdurige ruzies, zelfs tussen mensen, die denken achter het zelfde te staan.
Ik durf niet tussen een oranje geverfde menigte met een Belgische vlag te zwaaien en al helemaal niet met een Duitse. De discussies, die ik met sommigen over de Corona maatregelen gevoerd heb en die anderen bijvoorbeeld in de grote steden in het westen van het land tot en met vechtpartijen met handhavers voeren, wijzen ook niet echt op tolerantie.

Het tolerante vriendelijke volk van de Nederlanders zijn wij eigenlijk allang niet meer, als we dat ooit geweest zijn. Onze ontstaansgeschiedenis van Nederland is verbonden met heftige onderdrukking van andersgelovigen. Het valt op, dat we wel tolerant kunnen zijn over zaken, die ons eigenlijk niet raken.
Misschien zijn we daarom wel zo tolerant geworden over geloofszaken. We hebben een Zen-hoekje in de kamer met een Boeddhabeeld en een Madonna en een Chinees godsbeeldje met Indiase wierook. Echter dit alles zonder te weten wat een boeddhist met Zen bedoelt.

De leer van de drie-eenheid heeft alles te maken met een poging het gesprek tussen gelovigen over God gemakkelijker te maken. Maar dat gesprek kan alleen dan goed verlopen, wanneer je probeert elkaars geloofswereld goed te begrijpen.
De basis van het begrip is de poging van de gelovigen Jezus goed te begrijpen. Wie was Hij? Wat betekent Hij voor ons. Daarbij gaat het bij gelovigen om wezenlijke zaken. Om de schepping, om de aarde, om de liefde en om de inhoud van ons bestaan. Zonder deze zaken kun je de aarde, je naaste en jezelf rustig aan je lot overlaten. Dan doet het er allemaal niet meer toe.

Voor de vroege christen ging het al om deze wezenlijke zaken. Is God iemand, die met je mee trekt of je aan je lot overlaat. Is deze wereld een toevallige botsing van atomen, en kleinere deeltjes of zit er een idee achter deze wereld?
Hebben wij een opdracht in deze wereld of zijn wij slechts bezig met onszelf om er zo goed mogelijk door heen te komen?
In een wereld waar het christelijk geloof, het geloof in Jezus Christus een wezenlijk verschil uitmaakte met de rest van de geloven waren de geloofsvragen belangrijke punten. Geloof bij de christenen betekende geen slaafs onderschikt zijn aan goden, die van alles van je verwachten en van je eisten.

Geloof was de zekerheid van een schepping door God, die met je mee ging, die voor jou bereid was door de dood te gaan en die je duidelijk maakte, wat de zin van jouw leven was.
En hier hebben we de drie-eenheid op een rijtje: De scheppende God, de lijdende God en de lerende God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Een God tegelijkertijd, waar je niet bang voor hoefde te zijn. Een God, die met je mee trekt en die tegelijkertijd je in je verantwoordelijkheid laat groeien.
Vandaag vieren we het feest van de drie-eenheid. Een feest van God, die alles tegelijk is. Die ver weg van ons staande scheppende God, de plaatsvervangende God en de ons in onze verantwoording sterkende God.
Vader Zoon en Heilige Geest!

Amen


Lied 302: 1

(Gezang 302)

God zij geloofd om Kanaän
dat land vol druiven en vol graan,
dat overvloeit van melk en honing,
het geeft zijn oogst te rechter tijd,
dat land is enkel vruchtbaarheid:
gezegend land om in te wonen!


Voorbede

Trouwe God
U omgeeft ons met uw strijdbare liefde.
We danken u voor alle tekenen van uw liefde die we ervaren.
We danken u ook voor al die momenten van uw liefde die we niet hebben opgemerkt.
God help ons de weg van uw liefde te gaan.

God we danken u voor uw schepping.
Die alle goeds aanreikt voor ons om van te leven
Geeft dat we goede hoeders worden van uw schepping.

God we danken u voor uw Zoon Jezus Christus
Die zijn leven heeft gegeven voor alle mensen,
Die ons zijn nabijheid schenkt
In het sacrament van het avondmaal
Die ons altijd weer opnieuw verzoend met U God.

God we danken u voor de Heilige Geest
Die ons aanvuurt, begeestert en
ons de weg wijst van het geloof.
We danken u voor de veelheid van het geloof
Over de hele wereld.

U God houdt de kerk in leven
Als een plek van de ontmoeting met u God
De kerk leeft van uw kracht
Een levenskracht die groter is dan wij zien
En ervaren.
Wees ook bij ons in ons aangeslagen leven
Waar we al zoekende
Ons een weg door het leven banen.
Amen


Zegenbede

Moge de vreugde van de schepping
Ons hart vervullen
Zodat we goed voor haar zorgen

Moge Christus in ons wonen
En ons hart met uw Woord vervullen
Op dat we zijn liefde en genade
Doorgeven

Moge de Heilige Geest
Werkzaam worden in ons
Zodat het geloof in ons brandt
En wij dit met vreugde en geïnspireerd doorgeven

Daartoe zegen ons
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen


Deze overdenking kunt u nalezen en of downloaden via deze link:

Zondagsbrief-Overdenking 30 mei 2021 – Trinitatis

Collecte

De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de eigen kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Uw gift overmaken naar:
Bankrekening NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland
Onder vermelding:
Gift voor het Werk van de Kerk
of
Gift voor Kerkblad en Zondagsbrieven/video’s


Een goede en gezegende zondag gewenst,
ds. Susanne Freytag en ds. Willem Boon