Kerkenraadsverkiezing 2022 “4e ronde” geplaatst op 30 maart 16:54 uur.

In de 4e ronde van de kerkenraadsverkiezing zijn conform het proces verbaal van deze verkiezingsronde de volgende stemmen uitgebracht:

Twee vacatures ouderling-kerkrentmeester

 • mevr. Karin Bonfrere 74
 • mevr. Herma Haaksema 77
 • hr. Markus Matthias 41

In totaal zijn 109 stembiljetten ontvangen, exact evenveel als de vorige ronde.

De meerderheid der stemmen in deze 4e ronde is behaald door de mevrouw Bonfrere en door mevrouw Haaksema. De kerkenraad heeft daarom unaniem besloten dat mevrouw Bonfrere nieuw gekozen is verklaard voor het ambt ouderling-kerkrentmeester en mevr. Haaksema herkozen is verklaard voor het ambt ouderling-kerkrentmeester.

Stemgerechtigde gemeenteleden kunnen tegen de nieuw gekozen kandidaat (mevr. Bonfrere) en tegen de verkiezingsprocedure bezwaar aantekenen bij de kerkenraad. Dit bezwaar dient na publicatie van dit bericht op onze internetsite schriftelijk en ondertekend bij het secretariaat op uiterlijk vrijdag 8 april 2022 te zijn ingediend. Deze bezwaartijd is langer dan de kerkordelijk verplichte 5 dagen omdat dit bericht veel eerder op de internetsite geplaatst is dan de in de brief bij het stembiljet vermelde verwachte publicatiedatum van 4 april.

Tom Tempelaar, secretarisKerkenraadsverkiezing 2021 “2e en 3e ronde”

In de 2e ronde van de kerkenraadsverkiezing zijn conform het proces verbaal van deze verkiezingsronde de volgende stemmen uitgebracht:

Vacature ouderling:
mevr. Gerda Boon 47
hr. Dick Eekel 61

Vacature ouderling-kerkrentmeester
mevr. Herma Haaksema 74
hr. Markus Matthias 33

De meerderheid der stemmen in deze 2e ronde is behaald door de heer Eekel en door mevrouw Haaksema. De kerkenraad heeft daarom besloten dat de heer Eekel nieuw gekozen is verklaard voor het ambt ouderling en mevr. Haaksema herkozen is verklaard voor het ambt ouderling-kerkrentmeester.

Voor de 3e ronde van de kerkenraadsverkiezing is voor de vacature ouderling-kerkrentmeester maar één kandidaat aangemeld, namelijk mevrouw Karin Bonfrere. De kerkenraad heeft daarom mevrouw Bonfrere nieuw gekozen verklaard voor het ambt ouderling-kerkrentmeester.

Stemgerechtigde gemeenteleden kunnen tegen de nieuw gekozen kandidaten en tegen de verkiezingsprocedure bezwaar aantekenen bij de kerkenraad. Dit bezwaar dient schriftelijk en ondertekend binnen 5 dagen na publicatie van dit bericht op onze internetsite bij het secretariaat ingediend te zijn.
De uiterste inzendtermijn is vrijdag 19 november 2021.

Tom Tempelaar, secretaris


Uitslag verkiezing kerkenraadsleden 2021 “1e ronde”

Vacature ouderling:

 • hr. Markus Matthias 26
 • mw. Coby Bouwens 66

Drie vacatures diaken:

 • mw. Marlies de Vries-Dix 83
 • hr. Rob Schaak 72
 • mw. Annemarie van Diepen-Hovingh 68
 • mw. L. Dankbaar 38

Er is voor zowel voor de ouderling vacature als voor de drie diaken vacatures in totaal door 92 gemeenteleden een stembrief ingeleverd. Dit betekent dat de kiesdrempel de helft van 92 + 1 is. D.w.z. 46 +1 = 47.

Gekozen zijn dan met ruime stemmen boven de kiesdrempel:

 • mw. Coby Bouwens als ouderling
 • mw. Marlies de Vries als diaken (was herkiesbaar)
 • hr. Rob Schaak als diaken (was herkiesbaar)
 • mw. Annemarie van Diepen-Hovingh

Gemeenteleden die een bezwaar hebben tegen de nieuw gekozen aspirant kerkenraadsleden of de verkiezingsprocedure kunnen dit vóór 28 augustus indienen bij het secretariaat.

Tom Tempelaar, secretaris